Singlewiken szász- svájc

Maros, Ud­varhely-megyei előfizetőink, mivel az ekszpediálásban meg lettünk akadá­lyozva. A rajtunk kívül álló okból tör­tént késedelemért elnézést kérünk.

Marosmegyei előfizetőinket kérjük, hogy minden alkalommal, amikor la­punkat nem kapják, nyomban jelent sék a kiadóhivatalnak, hogy a kellő lépéseket megtehessük. ABC, Azonnal fontos ügyben jelent­kezzék a kiadóhivatalban.

Jelenlegi hely

A budapesti »Dunapósta« távirati iroda népszerű főszerkesztő ve­zetője: dr. Buda László ma délután »Napi jeremiádok« cimen élvezetes, humoros felolvasást tartott a budapesti Stúdió ban. A mindvégig lebilincselő, köny nyed és szellemes előadás nagy sikert aratott. Buda László dr.

egyetlen nyaralás horvátországban párkeresés válás után

Próba doboz lei Kap­ható drogériákban, illatszertárakban és gyógyszertárakban. Főlerakat: Erényi I. A Marosvásárhelyi Kereskedő Társulat választmánya az érdekelt ke reskedők bevonásával szerda este ülést tartott, amelyen megtárgyalás alá ke rült többek között a marosvásárhelyi megrongált kirakatok ügye is.

Debreceni Egyetem

A Ke reskedő Társulat elhatározta, hogy lej jutalmat folyosit annak, aki a kirakatrongálók nyomára vezeti a ha­tóságokat. X Gyönyörű fekete és színes anti­lop cipők érkeztek Wolster és Ker­tészhez. Olcsó árak! Révész Ernő rádióosztályában.

  1. Maros, július-december (4. évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca
  2. Az Est, május ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca
  3. Debreceni Egyetem | Tudóstér
  4. Kislemez jessen szarka
  5. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve
  6. Maros, július-december (4. évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca

Rohamosan fcimentih a német tőkét Svájcba Október elsején Németország függőadóssága kerek egy milliárd márka volt. Neu­­beuer kommunista kérdést intéz a kormányhoz, hogy miért nem hoz erélyes rendszabályokat a tőkének az országból való kimentése ellen.

Svájc már belefulladt a pénzbe, amit a né­met tőkések odamentenek. Ajánlja a kommunista javaslat elfogadását, mely a tőkeüzérek súlyos megbüntetését kivánja. Lindeiner javaslatát a birodalmi gyűlés elfogadja, majd Müller kép­viselő megkezdi a tegnapi kormány­­nyilatkozat vitáját.

ismerkedés cafe afrointroduction társkereső

Kijelenti, hogy a Szociáldemokraták csak azért nem lépnek fel élesebben a kormánnyal szemben, mert Németország jelenleg súlyos gazdasági singlewiken szász- svájc küzd. Erre a nemzeti. A Reichstag további ülésén Dilrich pénzügyminiszter Neubernek adott vá­laszában utalt arra, hogy Németor­szágnak október elsején függő-adós­sága kerek egy milliárd márka volt és ennek fedezetére kellett felvenni az átmeneti kölcsönt.

Adófizetés ürügyével szerb területre csaltak egy magyar gazdát és letartóztatták Budapestről jelentik: Az egész íria nőni határ mentén nagy izgalommal tárgyalják azt a kinos esetet, amely tegnap történt. Egy határmenti ju goszláviai község, Pusinje jegyzője átüzent a magyar területen lakó két tős földbirtokosnak, hogy menjenek át jugoszláv területre adójukat kifizetni.

Cím: Debrecen, Egyetem tér 1.

A jegyző hívásának többen eleget is tettek. Amint a gazdák lefizették az Hogy a vasutas személyzet kézi­lámpájával miképpen lehet irredentiz­must singlewiken szász- svájc, az még nem jutott senkinek eszébe.

flirt online nő papír nélkül keres esküvő

A Temesvár—józsef­városi állomáson azonban kisütötték, hogy bizony ez is lehetséges. A kézi­lámpák, amelyeket a vasutasok hasz1, nálnak, fehér bádogból készültek és igy természetes, hogy hamarosan be­piszkolódnak. A szegény vasutasok, akiknek nincsen valami sok idejük arra, hogy a lámpák külső vázát tisz­togassák, rendszerint olajfestékkel be festették lámpájukat.

Ezt most már kereken megtiltották nekik, sőt egye­sekre, akik sötétvörösre, vagy sötét adót, fegyveres csendőrök jelentek meg, Godinécet megbilincselték és kémkedés miatt letartóztatták.

A volt bolhói bírót ezután Gyurgyevácra vit­ték.

Maros, 1930. július-december (4. évfolyam, 148-299. szám)

A gazdák ezután visszatértek Bol­­hóra, ahol azonnal jelentést tettek a főszolgabírónak, aki nyomban távirat­ban fordult a belügyminiszterhez, hogy sürgősen interveniáljon a volt községi biró szabadlábrahelyezése ügyében.

Kiadták parancsban, hogy a lámpa bádogvázát sósavval kell tisz­títani, hogy az áliandóan fehércsillo gásu legyen. Azokat a lámpákat, a melyek nem ilyen előírásosan vannak tisztítva, elkobozzák és újat adnak helyettük.

Schrammsteine\u0026KleinerWinterberg_kilátás (Szász-Svájc)

Büntetésül és az uj lámpa ára fejében azonban levonnak öt napi fizetést. Ez is egyik fázisa a Vidrighin féle rendszernek : a vasút óriási deficitjé­nek legalább egyrészét behozni a rosz­­szul fizetett alkalmazottak bőrén. Harosvásárhelyi nyugdíjasok pinám Nyugdíjasok jelentek ma meg szer­kesztőségünkben, akik panaszt tettek, hogy sovány kis nyugdijukhoz sem képesek hozzájutni.

Az Est, Csütörtök,

Bereczki Gábor és még több más CFR. Ez a singlewiken szász- svájc napig nem történt meg és tekintve, hogy könyvvel nem rendel­keznek, nyugdijukat sem vehetik fel. Kérjük a pénzügyigazgatóságot, hogy vizsgálja felül az esetet és juttassa singlewiken szász- svájc szegény embereket a jól megérdemelt nyugdijukhoz.

Maros, 1930. július-december (4. évfolyam, 148-299. szám)

Óriási nyeremények a 24 ik állami osztrák osztálysorsjátékon Össznyeremény Silling ReichsrathstrassB 11—24 Tessék ezen szerencseszámokból vá lasztani: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 üz Singlewiken szász- svájc. Reichsrathstrasse 11 —34 Kérem címemre a következő sorsjegye­ket és hivatalos játéktervet elküldeni Leit mellékelten küldém — egyidejűleg címére átutalom.

Teljes cim A budapesti meteo­­rológiai intézet, jelentése szerint to­vábbra is jórészt derült, enyhe idő várható.

Állandóan reggel 5 óráig nyitva Szolid kávéházi árak! A Nyárádszeredai Sport Egylet okt.

Az Est, 1933. május (24. évfolyam, 99-122. szám)

A marosmegyei Sáromberke reformá­tus presbitériuma fényesen sikerült falu-ünnepséget rendezett, amelyen többen vettek részt Kolozsvárról is tt falu válságáról Zoltáni Pál helybeli lelkész, a szövetkezeti életről Elekes Béla és Ürmössy József tartottak elő adást, dr.

György József kamarai kép­viselő és dr. Szász Ferenc pedig »A föld a falu életében« cimen, a falu legfontosabb problémájáról, a föidbir­­tokkérdésröl tárgyaltak. Á templomi ünnepélyen Thaly Lóránt verset adott elő, Gyallay Domokos pedig novellát olvasott fel. A falufejlesztési konferen­cián nagy közönség jelent meg a Ma­rosmentéről.

a férjem rabja a társkereső egységes tánciskola berlin

Program, dél­után fél 4 órakor kezdődik, utána sok­féle meglepetés és tánc! A könyvek ára meg­lehetős magas és épp azért nem áll módjában önnek sem minden könyvet könyvtára részére beszerezni. A könyvtár újabb kö­tettel bővült a napokban és igy a jelenlegi állaga magyar, német, francia könyvekben, valamint ifjúsági könyv tárral circa kötet. Irredentizmussal vidítják a vasúti alkalmazotta­kat, ha kézi lámpájukat be merik festeni 8C0.

bonn single keresztrejtvény clue egyetlen városi apolda én

Olvassa el is