Egyetlen párt bad kissingen

Microsoft – Felhő, számítógépek, alkalmazások és játékok
  • Cecília mecklenburg–schwerini hercegnő – Wikipédia
  • Siófok – Wikipédia
  • Webhely megfelel az tuque

Előre, Bízunk társkereső öröm, hogy pártjaink és Országaink baráti kapcsolatai a marxizmus-leninizmus és a szocialista internacio­nalizmus elveire alapozott barátság és együttműködés szellemében tovább fejlődnek és erősödnek. További sok sikert kívánunk önöknek, kedves elvtársak, és önök útján a román testvérnépnek a Román Kommunista Párt XII. Humberto Castello, Kuba Köztársaság bukaresti nagyköve­te koktélt adott a Moncada erőd ostroma — a kubai nemzeti fegy­veres felívelés napja — Jelen volt Constantin Oancea külügyminiszter-helyettes.

Mih­­nea Gheorghiu, a Társadaiom- és Politikatudományi Akadémia elnöke, Andrei Neagu altábor­nagy, a Volt Antifasiszta Harco­sok és Háborús Veteránok Bi­zottságának elnöke, kulturális­tudományos életünk több szemé­lyisége, tábornokok és törzstisz­tek,újságírók.

Cecília mecklenburg–schwerini hercegnő

Ott voltak hazánkban akkredi­tált diplomáciai képviseletek ve­zetői és a diplomáciai testület több tagja. Jordánia Hasemita Királyság kormányának miniszterelnöké­vel, aki országunkban tölti pi­henőszabadságát. A két kormányfő megelége­déssel állapította meg Románia és Jordánia baráti jó viszonyá­nak. Mint kiemelték, közös érdek fokozni a gazdasági, mű­szaki-tudományos, kulturális és más együttműködést, valamint kooperációt.

Ilyen összefüggés­ben taglalták a két ország kö­tik Constantin Däscälescu elvtárs a megbeszélés után feleségével együtt ebédet adott Mudar Bad­­ran, Jordánia Hasemita Király­zötti kooperáció bővítésének újabb lehetőségeit és területeit.

  • Előre, július ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca
  • Microsoft – Felhő, számítógépek, alkalmazások és játékok
  • Mentes teljes dance site

A megbeszélés során áttekin­tettek egyetlen párt bad kissingen nemzetközi poli­tikai kérdéseket is. Jelen volt NasTr Batayneh, Jordánia bukaresti nagykövete.

A megbeszélés és az ebéd szí­vélyes, baráti légkörben zajlott le. Ion Te? A meleg, elvtársi légkörben Ír—sünit találkozón taglalták páriáink és néneink baráti jó viszonyát, együttműködését, ki­emelték a Nicolae Ceausescu elvtárs, az RKP főtitkára, Ro­mánia Szocialista Köztársaság elnöke és Kim ír Szén elvtárs, a Koreai Munkapárt KB főtitkára, a Koreai Néni Demokratikus Köztársaság elnöke közötti ma­gas szintű találkozók messze­menő jelentőségét és fontossá­gát.

A küldöttség Nagyváradon megbe­szélést folytatott az Országos Testnevelési és Sporttanács kül­döttségével, amelyet Marin Drag­­nea altábornagy, a tanács elnöke vezetett.

Cecília porosz hercegnő Cecília hercegné intelligens és csinos nő volt, aki nagy népszerűségre tett szert az egyszerű emberek körében éppúgy, mint a császári udvarban. Igyekezett divatosan és elegánsan öltözködni, alakja példaképpé vált a korabeli német nők számára. Házassága a trónörökössel harmonikus és békés volt, Vilmos rajongott szép feleségéért. A család a nyarakat Marmorpalaisban, a teleket általában a berlini trónörökösi palotában töltötték.

Mindkét részről kifejez­ték elhatározásukat, hogy a két szomszédos és baráti ország párt- és államvezetősége közötti megállapodások szellemében to­vább munkálkodnak a sport­­együttműködés elmélyítésén és sokrétű kiépítésén. A Magyar NK-ból érkezett küldöttség megtekintett szociá­lis-kulturális és sportlétesítmé­nyeket Bihar megyében. A felszabadító kínai néphadse­reg megalakulásának Ott volt a bukaresti helyőrség több tá­bornoka, törzstisztje, katonai mestere és altisztje.

A gyűlést Vasile Milea vezér­­ezredes, a honvédelmi miniszter első helyettese, nagyvezérkari főnök nyilotta meg. Az ünnepség részvevői a fel­szabadító kínai néphadsereg éle­tét és munkáját szemléltető fényképét iállítást, valamint do­­kumentumfilmeket tekintettek meg. Egy­ben megtekintették a Kí­nai NK bukaresti nagykövetsé­gétől kapott fényképkiállítást és dokumentumfilmeket.

Gheorghe Atanasiu, a Román Rádiótelevizió helyettes vezér­­igazgatója és Laurent Mann, Kongó Népköztársaság bukaresti nagykövete aláírta a fővárosban a Román Rádiótelevizió és a Kongói Törekszik bába kooperá­ciós egyezményét.

A Svájci Államszövetség nemzeti ünnepe alkalmából kulturális ünnepséget rendeztek a fővárosban a Külföldi Kultúr­­kapcsolatok Román Intézetének égisze alatt. Gheorghe Cerce­­lescu egyetlen párt bad kissingen svájci úti élmé­nyei "öl számolt be, majd sváj­ci dokumentumíilmet vetítet­tek.

Jelen volt a KKRI vezetősé­gének több tagja, a Külügymi­nisztérium képviselői, egyetlen párt bad kissingen és kulturális dolgozók, né­pes közönség. Ott volt Francis Pianca, Svájc bukaresti nagykövete és a nagykövetség több tagja.

Földrajz[ szerkesztés ] Siófok a Balaton keleti medencéjének déli partján fekszik, ott, ahol a Sió ered a tóból. Északról a Balaton, keletről a Mezőföld szélét képező hullámos fennsíkok, délről és nyugatról pedig Külső-Somogynak a Balaton déli oldalára jellemző szelíd lejtésű dombsorai határolják. Az es megyerendezésig a Sió határvonal volt Veszprém és Somogy vármegye között; jelenleg Siófok Somogy megyéhez tartozik, annak második legnagyobb városa, egyben a Balaton-part legnagyobb települése.

Ünnepi gyűlést tartottak a te­mesvári sajtóklubban a Knizsev­­ni zsivot irodalmi élet folyóirat, a romániai írószövetség szerb­­horvát nyelven kiadott időszaki kiadványa megjelenésének Az évforduló jelentőségét Vla­dimír Csokov költő, a kiadvány főszerkesztője méltatta. A folyóirat munkaközös­ségét ezután melegen üd­vözölték a megyei párt­­bizottság, az írószövetség, a német, a szerb, a magyar nem­zetiségű dolgozók megyei taná­csa, helybeli kiadványok képvi­selői.

A táv­irat egyebek között így hangzik: Az ünnepi gyűlés részvevői kife­jezik teljes csatlakozásukat pár­tunk és államunk egész bel- és külpolitikájához, határtalan és mélységes hálájukat azért az ál­landó gondoskodásért, amellyel ön, hőn szeretett és tisztelt Nicolae Frankfurt flört elvtárs, a ha­zai kultúra, művészet és iroda­lom felvirágoztatásának ügye iránt viseltetik.

A Koizsevoi zsi­vot folyóirat, élvezve a szocia­lizmus éveiben, de különösen az utóbbi 17 esztendőben, a Román Kommunista Párt IX. Az évfordulós esemény kap­csán is biztosítani kívánjuk, hőn szeretett pártfőtitkár elvtárs, hogy az egész hazai Írógárdához hasonlóan a Knizsevni zsivot fo­lyóirat továbbra Is fokozott fele­lősséggel és igényességgel fog munkálkodni az RKP KB f. Július Másutt változó fel­hőzet, csak elvétve eső. Gyen­ge, mérsékelt szél, enyhén e­­melkedő hőmérséklet az or­szág délnyugati részén.

Éjsza­kai hőmérséklet 10—20 fok között, nappali 20—30 fok kö­zött. Erdélyben, a nyugati or­szágrészben és a hegyvidéke­ken helyenként ködképződés. Az üdülőte­lep északi részén emelt szál­lodában, egv- és kétágyas szo­bákban, fürdövendéget szállásolhatnak el. Közelében rövidesen egyetlen párt bad kissingen két szállót — a ágyas Savoi-t és a ágyas Ambasadort — adnak használatba. A megtakarí­tott kilogramm Romagoi GL nevű vegyszer például 50 napi, a kilogramm hidro­­szulfld 4 napi, az kilo­gramm glukóza napi szük­ségletünket fedezi.

egyetlen párt bad kissingen

Az elmúlt években fokról fokra mintegy 25 színféleség­nél az importból származó csávafestékeket hazai kéne­sekkel helyettesítettük. Egy utólagos számítás szerint ez évi 2—2,5 millió lej értékű fes­tékanyag és vegyszer megta­karítását jelentette. Az im­portanyagok pótlását ma is folytatjuk, az utóbbi három hónapban újabb 4 színt he­lyettesítettük hazai festékek­kel, ami kilogramm csáva­­festék felhasználását tette fö­löslegessé. Az így megtakarí­tott anyag értéke lej.

A három cérnogyórí szakember a munkájáról vallott, a maguk részeredményét ismertették. Azokat a mozzanatokat, mennyisége­ket, amelyek nap mint nap a hónapok és negyedévek főbb ter­melési mutatóiban, a terven felül adott többletekbe torkollnak.

S ezek o mutatók orról tanúskodnak, hogy a cérnagyár as munkaközössége a megnövekedett igényeknek, a belföldi és köz­vetve o külföldi piac mennyiségi és minőségi követelményeinek is megfelel.

Ezért is hangsúlyozták, hogy az eddigi kiegyensúlyozott munkaütem fenntartásával, tisztes eredményekkel kívánják köszön­teni közelgő nemzeti ünnepünket.

Művelődési­intézményeink Folytatás az 1. Feladatuk, hogy tevékenysé­gükben a munkaközösség idő­szerű ideológiai, gazdasági, társadalmi és erkölcsi kérdé­seivel foglalkozzanak, számot vetve a fejlődési távlatokkal.

Tevékenységük túlnyomóré­szét a vállalatokban, építőte­lepeken, bánya- és erdőkiter­meléseken, tanintézetekben, mezőgazdasági termelőszövet­kezetekben kell kifejteniök. Ha a szocialista kultúra és ne­velés eszméit minden munka-1 közösségben meghonosítják, a franco amerikai társkereső intézmények a tü­­datformálás műhelyeivé vál­nak.

A természet- és társadalom­­tudományi, tudományos-tech­nikai ismeretek terjesztése, a tömegek felvilágosítása és út­baigazítása szintén a művelő­dési intézmények feladatai kö­zé tartozik.

egyetlen párt bad kissingen

Előadások, viták, szakemberek bevonásával szervezett konzultációk, te­matikus kiállítások és doku­­mentumfilm-sorozat révén fejtenek ki a művelődési in­tézmények tudománynépsze­rűsítő munkát: rámutatnak ko­runk eszmeáramlataira és pár­tunk állásfoglalására, vaia-i mint az RKP marxista-leni­nista tanítást gazdagító téte­leire, szemléltetik a hazai és az egyetemes tudomány terén elért új vívmányokat.

KTUön hely illeti meg a természetvé­delmi és a tudományos ateis­ta jellegű nevelő akciókat; az ifjúság és a dolgozók felvérte­­zését a babonák, a miszticiz­mus, az idealista eszmeáram­latok, a misztikus-vallásos megnyilvánulások ellen.

Fon­tos feladat a műszaki-tudo­mányos alkotómunka serken­tése a Megéneklünk, Románia fesztivál keretében, a tömegek bevonása a korszerű tudomá­nyos és műszaki eredmények gyakorlati alkalmazásába és továbbfejlesztésébe.

Az újító- és találmányi mozgalom a munkáskezdeményezések, a termelési feladatok következe­tes megoldása és a tudatfor­málás közötti összefüggés hű tükre.

egyetlen párt bad kissingen

A művészeti tömegmozga­lom serkentése a művészeti in­tézmények állandó jellegű fel­adata marad továbbra is: a szép iránti érzék csiszolása, az egyéni képességeknek és haj­lamoknak megfelelő művészi alkotómunkára való ösztön­zés. A pártdokumentumok szellemében a Megéneklünk, Románia fesztiválon belül a művészeti intézményeknek a kulturális megnyilvánulások állandósítására kell töreked­niük és a tömegek minél széle­sebb körű bevonására.

Az új ember formálásában jelentős szerepet játszó műve­lődési intézmények átfogják az ország egész területét, min­den munkaközösségre kiter­jednek. Célkitűzésük — amint a politikai nevelés és szocia­lista kultúra II. Folytatás az 1. Vol­tak persze nehezebb napok itt is, de ha éppen végeztünk az öntéssel, s az új kocsi késett, rého még unatkoztunk is.

Silaghi Daniel: — Fizikailag megerősödtünk, ez mindnyájunk­nak jót tett. Ez nekünk új volt és érdekes. Tanúi voltunk annak, hogyan épül egy tömb­höz, egy kicsit úgy éreztük, hogy közelebb került-hozzánk ez a város — Déva most mégínkóbb a mi városunk.

A tudo­mányos táplálkozás — egész­ség 9. Olasz pre­­klasszikusok Riport-ciklus nagy nemzeti ünnepünk tiszteletére II : Ka­puk a Dunára Rendezte: Joshua Logan — I. Az altalaj kincsei a nemzetgazda­ság szolgálatában.

Galbács Pál riportja Népdalok és népi táncok a Vad­rózsák együttes előadásában. Szerkesztő: Feczkó.

Új Surface Laptop 4

Zoltán A város új arca. Marosvásár­hely municípium fejlődése. Csáki Zoltán riportja. Negrttzzi Tiszteletadás a hazának és a pártnak — sze­melvények a nűvodari-i feszti­válról Napirenden a mezőgazdaság­ban: egyetlen párt bad kissingen növényápolás, a takarmányféle betakarítása, nyári szántás Cara­­giale Kéjutazás című alkotása.

Olvassa el is