Találkozó ember evry, Kelet-Magyarország, 1994. január (54. évfolyam, 1-25. szám)

találkozó ember evry

Előre, ENSZ-körökben felfigyeltek arra a tényre, hogy a román határozati javaslathoz 97 ál­lam csatlakozott társszerzői minőségben.

Ez a szám magá­tól beszél, főleg ha tekintetbe vesszük, hogy a szóban forgó országok különböző földrajzi övezetekben terülnek el és különböző társadalmi-politi­kai rendszerekhez tartoznak.

Figyelemre méltó továbbá az is, hogy az országunk által kezdeményezett határozati javaslatot egyhangúlag fo­gadta el a ENSZ-tagál­­lam, ami ismételten bizonyít­ja azt a széles körű érdeklő­dést és messzemenő visszhan­got, amelyet a Románia java­solta Nemzetközi Ifjúsági Év meghirdetése keltett világ­szerte.

találkozó ember evry

Az elfogadott határozat ki­emeli az ifjúság közvetlen részvételének fontosságát az emberiség jövőjének alakítá­sában, akárcsak az ifjúság ér­tékes hozzájárulását egy jobb és igazságosabb világ megte­remtéséhez.

Arra kell serken­teni az ifjúságot — hangsú­lyozza a dokumentum —, hogy minden energiáját, lel­kesedését és alkotó képessé­gét a nemzeti lét megszilárdí­tása, a népek önrendelkezési joga valóra váltása, a nem­zetközi jogi elvek, az egyen­lőség, a nemzeti függetlenség és szuverenitás, a más álla­mok belügyeibe váló be nem avatkozás tiszteletben tartá­sa, a nemzetek gazdasági, tár­sadalmi és kulturális előreha­ladása ügyének szentelje. A svéd fővárosban meg­kezdte munkálatait az európai bizalom- és biztonságerősítő és leszerelési konferencia VIII.

Hiába az angol nyelvtan alapos ismerete, könnyen belefuthatsz olyan kifejezésekbe, melyeket még életedben nem hallottál.

A jelenlegi ülésszakon a stockholmi konferencia arra hivatott, hogy értékesítse és továbbfejlessze az eddig le­zajlott hét ülésszakon körvo­nalazódott álapelveket. Az ed­digi ülésszakokon a vita a Ro­mánia, a Szovjetunió, a nyu­gati országok, válamint a semleges és el nem kötelezett országok által előterjesztett javaslatok alapján zajlott.

Ilyen összefüggésben a stock­lenin-emlékművet lep­leztek le Moszkvában a nagy októberi szocialista forrada­lom Megvizsgálják a kétolda­lú kapcsolatok javításának és a két ország közötti határ­­problémák megoldásának kér­déseit. A dokumentum felszólítja az ENSZ-tagállamokat, te­gyenek meg mindent annak érdekében, hogy találkozó ember evry meg és használják fel a Nem­zetközi Ifjúsági Év pozitív e­­redményeit annak biztosítása érdekében, hogy a jövőben is megfelelő figyelmet fordíta­nak a fiatal nemzedékkel kapcsolatos kérdéseknek.

Az ifjúság terén a jövőbeni programok fő irányelveit és azok gyakorlatba ültetésének figyelemmel kísérését elő­irányzó dokumentum, vala­mint a most elfogadott, hatá­rozat programjellegű, alapvető dokumentumokat képeznek a Nemzetközi Ifjúsági Évvel kapcsolatos ENSZ világkon­ferencia számára, amely a je­lenlegi ülésszak keretében a Közgyűlés plénumán fog le­zajlani november i kezdet­tel. Románia, valamint keres bermuda nő más részt vevő állam szemlé­lete szerint, a jelenlegi ülés­szaknak egy új szakasz, a konkrét tárgyalások és egy jö­vőbeli egyezmény kidolgozása szakaszának kezdetét kell je­lölnie.

Az egészségi okokból ' vis: találkozó ember evry Julius Nyerere helyébe lépő Ali Hasszán Mwinyit a múlt hónapban választották meg az államfői tisztségbe a leadott szavazatok 92 száza­lékával.

Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára kedden a Kremlben fogadta George Shultz amerikai külügymi­nisztert, aki munkalátogatást tett Moszkvában, az eb­ben a hónapban Géni­ben sorra kerülő magas szin­tű szovjet—amerikai talál­kozó előkészítése kapcsán. Ez alkalommal a szovjet—ameri­kai kapcsolatok találkozó ember evry stá­diumára és a nemzetközi helyzetre vonatkozó kérdése­ket vizsgáltak meg — közli a TASZSZ hírügynökség. Mihail Gorbacsov kidombo­rította, milyen nagy jelentő­séget tulajdonít a szovjet ve­zetőség találkozó ember evry sorra kerülő genfi szovjet—amerikai találkozó­nak, s ebben az összefüggés­ben úgy vélekedett, hogy a találkozó konstruktív szellem-Genfben kedden befejezte munkálatait az állandó szov­jet—amerikai közös konzul­tatív bizottság, mely arra hi­vatott, hogy hozzájáruljon a Szovjetunió találkozó ember evry az Egyesült Államok között A megbeszéléseken kifeje­zésre reims ingyenes társkereső a két fél elé­gedettségét a két ország és nép kapcsolatainak szüntelen felfelé ívelésével kapcsolat-Ovidius, a költő, szülőváro­sában, Sulmonában a Városi Színházban tartott ünnepség keretében felavatták a ro­mán—olasz barátság hetét.

Részt vettek a helyi elöljá­róság képviselői, művészek, a művelődési élet kiválóságai, szép számú közönség. Domenico Susi képviselő a kormány nevében sikert kí­vánt a rendezvényhez. A szó­nok kiemelte Románia, Nicolae Ceau? Miután rámutatott, hogy Románia az összes államokhoz fűződő kap­csolatait a nemzeti független­ség és szuverenitás elveire építi, Domenico Susi ismertet­te Románia politikáját az egy­séges Európa létrehozására, amelyben a független és szu­ben való lebonyolítása hozzá­járulna a kétoldalú kapcsola­tok javításához, a nemzetközi helyzet stabilizálásához.

A szovjet és az amerikai ve­zetőknek figyelmüket a biz­tonság kérdéseire kell össz­pontosítaniuk. Mihail Gorbacsov úgyszintén hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy a felek kölcsönösen akarják a kato­nai veszély és a nemzetközi feszültség csökkentését. George Shultz síkraszállt az elkövetkező magas szintű ta­lálkozó építő és gyümölcsöző szellemben való lebonyolítá­sáért. Ugyancsak Genfben, a nuk­leáris és az űrfegyverek kér­désében zajló szovjet—ame­rikai tárgyalások keretében ülést tartott a közép-hatótá­volságú nukleáris rakéták kérdéseivel foglalkozó mun­kacsoport.

Kiemelték Nicolae Ceausescu elnök és Denis Sassou Nguesso elnök megha­tározó hozzájárulását a ro­mán—kongói kapcsolatok tar­tós alapokra való helyezésé­hez, és hangot adtak annak a véleményüknek, hogy a két ország parlamentjei és parla­menti tagjai fokozottabban hozzájárulhatnak és hozzá is kell járulniuk a kétoldalú kapcsolatok előmozdításá­hoz.

Ügyszintén véleménycserét folytattak a két parlament Románia, illetve Kongó NK gazdasági-társadalmi fejlesz­tésében kifejtett tevékenysé­géről. A továbbiakban utalt azokra a nagy ismerkedés felmondási idő, amelyeket országunk gazdasági és kulturális fejlő­dése terén a szocializmus évei­ben elért.

Az angol szlengszótár alapjai: 10+10 kifejezés, amit jó tudni

Románia és Olaszország év­ezredes kapcsolatairól, a két találkozó ember evry, Konstanca és Sulmona viszonyáról, nap­jainkban elért fejlődéséről Franco la Civita. Sulmona vá­ros polgármestere beszélt. A szovjet orvosok ezek közül csak körülbelül há­romszázat alkalmaznak köz­vetlenül gyógyításra, és hozzá­vetőleg százötvenet gyógyszer­készítésre: de zömében a többi is igen fontos szerepet játszik az orosz népi gyógyászatban.

A tűzoltók hasz­nálta hagyományos létrák leg- feljebb 45 méter hosszúak, te­hát eleve találkozó ember evry érik el az eset­leg néhány száz méter magas­ban levő tűzfészket. Egy nyu­gatnémet cég olyan kötélpá­lyarendszert dolgozott ki, a­­mely a toronyépületek tetejét használja. A tűzoltók, naranrsnoki kocsijá­ból rádión fásításra, a tetőről leaombolvodik egy segédkötél, amely a legalsó emeletig ér.

A tűzoltók erre hordköteleket a­­kasztanak s ráerősítenek egy gondolát is. Egy csőrlővel fel­szerelt, jármű, amelv akár jó­kora távolságra is lehet a ve­szély színhelyétől, a magasba húzza.

Mindehhez csupán négy percre van szükség. A gondo­lától a mentők lehajtható pal­lón át jutnak a veszélyövezet­be, illetve a találkozó ember evry szemé­lyek a gondolába.

Ennek te­herbíró képessége ezer kilo­gramm. A skót Tom McCleannek azonban sikerült. Nemrég két francia: Frédéric Beauchéne és Thierry Caroni szolgáltatott szenzációt a világnak: ők kel­tek át először szörfdeszkán az Atlanti-óceánon.

A két francia 3S nap alatt tette meg a cikcakkos utat New Yorktól Cornwaílig, kísérő csónak és rádiókészülék nélkül. Egy 6,60 méter hosszú és 1,95 méter szé­les, üvegszálból készült külön­leges konstrukcióval és két ár­boccal sikerült a nagy bravúr. Egy hálófülkés apró kajütben aludtak felváltva. A La Ro­­chelle-i profi vitorlás így em­lékezett erre a pillanatra.

Két órába tellett, amíg újból föl tudtuk állítani a deszkát.

találkozó ember evry

Az ötvenkét éves francia filmcsillag, aki mindig dublőr nélkül forgat, a Párizstól délre levő Cerny re­pülőtéren felvétel közben le­zuhant egy repülőgéphez erő­sített létráról. Helikopterrel az evry-i, majd egy párizsi kór­házba szállították, később a­­zonbati kiengedték. Sérüléséről csak annyit közöltek, hogy nem súlyos. Német­ország Szövetségi Köztársaság­ban.

Á zsebben elférő legegy­szerűbb készülék hangjelzés­sel figyelmezteti például az ügyfél lakásán dolgozó szere­lőt, hogy hívja fel a közpon­tot. Egy másik készülék már telefonszámot is kijelezhet, például a beteglátogató orvos­sal közli a következő beteg te­­lefónszámát. A harmadik ké­szülék valóságos kicsiny telex: találkozó ember evry szöveges üzeneteket cí­met, telefonszámot, nevet közvetíthet írásban, akár egy folyamatban levő megbeszélés rövid tartalmát is.

A nyugat­német posta néhány éven be­lül szeretné bevezetni ezt a rádiószolgálatot. Ha ugyanis a koleszterin mennyiségét radi­kálisan csökkentik, ez növeli a betegnek a környezettel és ön­magával szembeni agresszivi­tását.

Ezt közölte a Journal of the American Medical Asso­ciation című kiadványban egy kísérletsorozat után dr. Matti Virkkunem, a helsinki egye­tem professzora. Az es esztendő legendássá vált nap­ján, az Aurora cirkálónak a Téli Palotára leadott ágyúsortüze egy történelmi korszak lezárá­sát és egy új korszak kezdetét jelentette. A nagy októberi szo­cialista forradalom győzelme a Lenin által szervezett és irá­nyított kommunista párt vezeté­sével megnyitotta az utat a tu­dományos szocializmus nagysze­rű eszméinek gyakorlatba ülte­tése, találkozó ember evry addig soha nem ta­pasztalt találkozó ember evry forradalmi átalakulások megvalósítása fe­lé politikai, gazdasági, társa­dalmi és kulturális téren, az élet valamennyi területén.

Az Az ünneplés perceit hamar felváltotta a külső és belső el­lenség támadása elleni véde­kezés és e hatalmas, végtelenül szegény és elmaradott ország talpraállitására, az első világ­háború, majd a polgárháború által szétzilált gazdaság helyre­­állítására, az új társadalom megteremtésére irányuló erőfe­szítés. A világ első munkás-pa­raszt állama hősiesen ellenállt a fegyveres imperialista inter­venciónak, győztesen került ki a polgárháború zivatarából. Az ezt követő legnagyobb vállalko­zások, a gyáróriások, víz- és hőerőművek lányok találkozik algéria, a föld kin­cseinek feltárása, a nehézipar megteremtése, a villanyáram el­juttatása távoli tájakra, új va­sútvonalak felavatása, az egy­mást követő ötéves tervek mind­megannyi kimagasló eredményé annak az első napnak, Ám az decemberében megalakult Szovjetunió népei­nek békés építőmunkáját meg­szakította a hitlerista invázió.

találkozó ember evry

A kommunista párt által moz­gósított és lelkesített szov­jet nép hősi harcok, sú­lyos véráldozatok árán győ­zelmet aratott a hitleri Német­ország fölött, s döntő mérték­ben hozzájárult ahhoz, hogy az emberiség megszabaduljon a fasizmus rémuralmától. A világ első szocialista álla­ma, a Szovjetunió Kommunista Pártja vezetésével, olyan kima­gasló eredményeket ért el a gazdasági-társadalmi fejlődés útján, az élet minden területén, amelyek meggyőző erővel bizo­nyították és bizonyítják a szo­cializmus felsőbbrendűségét, s döntő módon hozzájárultak a szocializmus világtekintélyének találkozó ember evry, eszméinek e­­gyetemes térhódításához.

A Szovjetunió ma keresés firstname lánya nem gyakori fej­lett, erős gazdasági potenciál­lal, magas technikai színvonalú iparral, korszerű oktatási és e­­gészségvédelmi rendszerrel ren­delkező szocialista állam képét nyújtja. A Szovjetunió je­lenleg a világ ipari termelésé­nek egyötödét nyújtja, s a világ élvonalában áll a mű­szaki és tudományos hala­dás szempontjából; jól is­mertek kiemelkedő megvalósítá­sai az atomenergia békés fel­­használása, az űrkutatás, találkozó ember evry lé­zer alkalmazása, az elektronika, az elektrotechnika, a vegyipar és számos más csúcságazat te­rén.

Példa nélküli felvirágzáson ment át a tudomány, a kultúra, a művészet, szüntelenül növeke­dett a városi és falusi lakosság anyagi és szellemi életszínvo­nala. A belső építőmunkával pár­huzamosan a Szovjetunió széles körű nemzetközi tevékenységet fejt ki a kortárs világ nagy horderejű problémáinak megol­dása, az enyhülési politika új­­rafelvétele, a világbéke védel­­mezése érdekében.

Hazánk kommunistái, egész dolgozó népe nagyraértékeli a szovjet népnek a szocialista és a kommunista építés terén elért sikereit. A nagy októberi szo­cialista forradalom győzelme év­fordulójáról való megemlékezés minden évben kiváló alkalom találkozó ember evry népének a Szovjetunió népei iránt táplált baráti érzel­­rnei kifejezésre juttatására. Az októberi szocialista forra­dalom győzelme nagy visszhan­got váltott ki országunkban, a romániai dolgozók számos ak­cióval juttatták kifejezésre szo­lidaritásukat a szovjet állam­mal.

Megalakulása pillanatától a Román Kommunista Párt kö­vetkezetesen síkraszállt baráti és jószomszédi kapcsolatok kié­pítéséért a Szovjetunióval, harc­ra mozgósította a néptömege­ket a fasizmussal és a szovjet­ellenes háborúval szemben.

Kelet-Magyarország, A négyből három szám arany­érmét olyanok nyakába akasztották, akik az olim­piai idényre kapták vissza az amatőr státusukat. A téli olimpia főpróbájá­nak tekinthető találkozó után úgy tűnik, Lilleham- merben a párosban és a jég­táncban szinte egészen bi­zonyos, hogy az öreg föld­rész képviselői viszik a prímet. A hat évvel ezelőtt olimpiai bajnokságot nyert Gorgyejevát és Grinykovot a Koppenhágában látottak alapján aligha verheti meg a kanadai világbajnok pá­ros, Brasseur és Eisler. A jégtáncban a tíz évvel ez­előtti, szarajevói olimpia hősei, a 36 éves Torvill és a 35 éves Dean nem kis sze­rencsével ugyan, de arany­éremmel tértek vissza.

A találkozó ember evry építésének é­­veiben a román—szovjet szoros baráti és gyümölcsöző együtt­működési kapcsolatok ápolása és szüntelen szorosabbra vo­nása áliampolitika rangjára e­­melkedett. E kapcsolatok vezér­elveit — a nemzeti független­ség és szuverenitás tiszteletben tartását, a találkozó ember evry jogegyenlősé­get, a belügyekben való be nem avatkozást, a kölcsönös előnyö­ket, az elvtársi kölcsönös segít­ségnyújtást — akárcsak annak politikai-jogi kereteit olyan nagy jelentőségű dokumentumok rög­zítik, mint a két ország ban találkozó ember evry és ben megújított barátsági, együttmű­ködési és kölcsönös segítség­­nyújtási szerződése, valamint az novemberében legmaga­sabb szinten aláírt közös nyilat­kozat.

Nicolae Ceausescu elvtárs száfritalanszor kidomborította azt a rendkívüli fontosságot, a­­melyet országunk tulajdonít az összes szocialista országokhoz fűződő baráti és együttműkö­dési kapcsolataink keretében a Szovjetunióval való sokrétű e­­gyüttműködésnek, ami a Román Kommunista Párt, a szocialista Románia külpolitikája számára meghatározó jellegű találkozó ember evry. A román—szovjet barátság és együttműködés szüntelen fej­lesztésében döntő szerepük van a két orszáa politikai vezető e­­reje, a Román Kommunista Párt és a Szovjetunió Kommunista Pártja baráti és szolidari­tási kapcsolatainak, az orszá­gaink párt- és államvezetői kö­zötti találkozóknak és megbe­széléseknek, s az ilyen alkal­makkor létrejövő megállapodá­soknak, amelyek minden egyes alkalommal újabb lendületet kölcsönöznek a politikai, gazda­sági, tudományos-műszaki, kul­turális téren kibontakozó és más területeket átfogó gyümölcsöző kooperációnak.

Az Angelica Leánykar a bazilikában Egy gimnázium énekkarának tizenöt éves jubileuma valóban jelentős ünnep, különösen akkor, ha ez idő alatt a magyar zenei élet élvonalába került, számos hazai és külföldi sikert ért el. A budai Városmajori Gimnázium Angelica Leánykarát ban alakította Gráf Zsuzsanna, az iskola énektanára, ünnepi hangversenysorozatuk rendkívül tehetséges karnagya. Azóta együtt élnek a zene, a hang varázsában tanár és kórus, mai gimnazisták és visszatérő kórustagok - köztük több neves énekművész, operaénekes.

Ilyen vonatko­zásban kivételes jelentőségű az a találkozó, amely Nicolae Ceausescu elvtárs és Mihail Gorbacsov elvtárs között az idén március án Moszkvában zaj­lott le. A nagy októberi szocialista forradalom Ha Mi­­lescunak meg kellett küzde­nie a szibériai vad természet­tel, végig kellett hajóznia az Irtiszen leaz Obon felha át kellett kelnie az utóbbit a Jenyiszejtől elválasztó sűrű tajgán, mocsaras terepen, majd doszcsákjával széles fenekű, vitorlával is ellátott bárka, amelynek nagy szere­pe volt a szibériai folyók fel­derítésében, az Uráltól kelet­re elterülő tájak meghódításá­banfel kellett húzatnia ma­gát Jenyiszejszktöl a világ egyik leggyorsabb folyamán, az Angarán, nekünk, találkozó ember evry a Hogyan válasszuk ki a jó társkereső nyújtotta kényelem­tományi szovjet székházába vezetett, ahol vendéglátóink megkérdezték, ismerjük-e azt a mondást, hogy a szibériai­nak száz verszt nem távol­ság, egy üveg vodka nem vodka, és száz pelmeny hú­sos derelye nem mennyiség.

A Bajkál-tótól nyugat­ra az Angara, az Alsó-Tun­­guszka, valamint a Léna felső folyása találkozó ember evry ezer négy­zetkilométeren terül el, ezek szerint kényelmesen elfér raj­ta Nagy-Britannia és Fran­ciaország. Déli csücskétől az északiiga nyugatitól a keletiig kilométer a tá­volság, s ezt a tájat 2,5 millió ember lakja.

Kelet-Szibéria lakott területein nemcsak földrajzilag, hanem a kibon­takozó lehetőség szempontjá­ból is központi helyet foglal el. Álmos szemekkel órám megérkezéskor még mindig csak éjszaka egyet mutat! Csak a közeli erdő, a tajga fenyvesébe vegyült nyírek fe­héren villanó kérge figyel­meztet: Szibériában vagyunk, nem, messze a Bajkál-tótól, az Angara partján ott, találkozó ember evry az magába fogadja az Irkutot Az első figyelmeztető jel után nem sokra jön a máso­dik.

Buszunk, amellyel az Angara szállóba siettünk, a régi lrkutszkot idéző egyik negyeden át, fából épített há­zak hosszú sora között húz el. Az Angarán felfelé törő ko­zákok, mint egyhamar meg­tudjuk a házigazdáinkat kép­viselő Nyikolaj Tyihonovics Volkov szerkesztőtől, a tele­pülést ben alapították.

Hogy miként nézett ki, hogyan fejlődött az idők folyamán, nem nehéz kideríteni, hiszen a keletre és délre vezető utak kereszteződésénél fekszik, diplomaták, neves politikusok, írók utaztak át rajta. Az óta városi rangot viselő Irkutszk, amely ig, a nagy októberi szocialista forradalom kitöréséig szám­űzetést helyként vált hírhedt­té a világ előtt, ma a vidék jelentős gazdasági és szellemi központja, az azonos nevet viselő tartomány székhelye.

Mivel sem történetéről, sem jelenéről, de még kevésbé jö­vőjéről nem lehet az európai mércéhez szokott emberben is tudjuk, is ámulatot keltő vidék egészének ismerete nél­kül találkozó ember evry, első utunk a tar­a régmúlttal ellentétben, ma a helyi, tegyük hozzá nagyon gazdag nyersanyag- és ener­giaforrásokra alapozott, fia­tal, de máris jelentős ipara viszi el messze földre hírne­vét.

A hegyek gyomra a leg­különbözőbb érceket, többek között vasércet, aranyat, drá­gaköveket és féldrágaköveket, köztük zsádot, szenet, sót, grafitot, magnezitet, már­ványt, csillámpalát a szovjet tartalékok 40 százalékátrejt, de a geológusok jelentős kő­olaj- és földgáz-tartalékokat is feltártak. Nagyok a vidék fo­lyóinakt vízierö-tartalékai is, hogy a tagja kincséről, a sok­millió köbméter fáról, a ritka prémállatokról, köztük a co­bolyról ne is beszéljünk.

Ami különben meg is történt.

Az ember, aki zenével gyógyít \

Ha a harmincas években az Urál — Kuznyek ipari komp­lexum ejtette ámulatba a vi­lágot, akkor a Nagy Honvédő Háborút követő évtizedekben az Angara Jenyiszejsz komple­xum az, amely különösen so­kat hallat magáról. Elsősorban látványos vizierőmű-építkezé­­seivel, találkozó ember evry krasznojarszki, bratszki, uszty-ilimszki, újab­ban a boguesányi és a szaja­­no-susenszki centrálékkal, de b melléjük, energiájukra épí­tett alumínium és faipari kombinátokkal, vagy a BAM- nak becézett Bujkál-Amur vasútvonallal, amely a transz­szibériaitól eltérően a nagy tavat északról kerüli meg, s ezzel újabb területeket kap­csol be az ország gazdasági életébe.

Az után beindí­tott fejlesztési terv alapján így Irkutszk tartományban erőteljes energetikai ipar született, vizi és hőerőművei a Szovjetunió villamos energiá­jának több mint 8 százalékát szolgáltatják.

találkozó ember evry

De a hagyomá­nyos élelmiszer- és könnyű­ipar mellett megszületett a találkozó ember evry, a színesfémkohá­szat, a bánya- a fa- cellulóz- és gépipar. A legerőteljesebb munkásgárdát még ma is az építők képezik, a tartomány déli felében számuk. Mindazzal per­sze, amit feltételez a város fogalma Az iparosítás­sal párhuzamosan nagy erőfe­szítéseket teszünk a rohamo­san gyarapodó lakosság, a munkásság szociális-kulturális igényeinek kielégítésére.

A- ligha kell mondanom, hogy a szélsőségesen kontinentális időjárás, a mostoha klíma nem tartozik a csábító tényezők közé, hogy feltétlenül ellen­súlyoznunk kell más téren azt például, hogy a nyár alig tart három hónapot, hogy télen a hőmérő elég gyakran mutat 0 fok alatt negyvenet, de néha ötvenet is.

Ez lenne az a köz­vetlen anyagi ösztönző, amely­hez folyamodunk. A közvetett tényezők — és a fontosabbak — a civilizált munka- élet- és lakkörülmények megterem­tésében állnak. Hogyan fog ez történni?

találkozó ember evry

Másrészt sok, nagyon sok szakember jör. A Szovjetunió összes népeinek a képviselői, megtalálhatók így tartományunkban, ahol a munka hevében, a tél fagyá­ban aztán valamennyien egy­­gyé: szibériaiakká válnak! Mit tudnék a hallottakhoz hozzáfűzni?

Egyelőre sem­mit. Hiszen alig tettem lábam Kelet-Szibéria földjére, alig láttam valamit. Ami nem cso­da, hiszen órám, amely még a moszkvai idő szerint jár, csak hajnali ötöt mutat Gyarmath János -n Redacíia ELŐRE79 Bucure?

Olvassa el is