Kislemez mitt weida

  • Abgestorbener Adel der Saechsischen Herzogtümer | Arcanum Digitheca
  • Sógoréknál — UND WEIDA?!
  • The Glass-House of Spirits, Schraplau – legfrissebb árai

Pest Megyei Hírlap, SZÁM Ara 1,40 forint A közmondás nap­jainkban is él, ha nem is jut eszünkbe szó szerinti értelmezése. Mit is jelent ez a szó Igazán: takarékosság. Sok­féleképpen kislemez mitt weida és értelmezik mind a mai napig. Szerintünk egysze­rű és kézenfekvő a jelen­tése. Körültekintő, mérlege- léseken alapuló és átgon­dolt gazdálkodást jelent ésszerűen beosztani és költeni meglévő javainkat.

Ennek a takarékosságnak ünnepe október utolsó mun­kanapja maid hat évtizede tart már. Milánóban a vi­lág nagy takarékpénztárai­nak képviselői nyilvánítot­ták ezt a napot takarékos- sági világnappá ben.

Hazánk később csatlakozott a mozgalomhoz, első ízben ben emlékeztünk meg erről. A megemlékezések álta­lában jó alkalmat kínál­nak a számvetésre, az el­ért eredmények összegezé­sére is. Pest megyében például az elmúlt évtized­ben több, mit hét milliárd forinttal nőtt a lakosság be­tétállománya. Ez év különösen jelentős fordulatot hozott: a beté­tek összege elérte és meg is haladta a tíz milliárd forintot. Egészen pontosan az első kilenc hónapban millió forinttal gyara­podott az állomány.

Ugyan, akkor gyorsult a növeke­dési ütem is. Mindez szem­léletesen bizonyítja, hogy megyénk lakossága rugal­masan kislemez mitt weida a változó körülményekhez.

Schild: Zwei halb aus den Schildrändern hervor­gehende gegen einander gekehrte Thiere. Da das Siegel sehr schlecht erhalten ist, könnten die Schildfiguren auch i Vögel sein? Sottleben ll. Nottleben I. Ein altes ausgemaltes Wappen­buch giebt auch den Helmschmuck an.

Bizalom ez pénzünk, a fo­rint iránt is, ami egyben kifejezi a gazdasági, társa, dalmi rendszerünk szilárd­ságába vetett hitet is.

Munkánk ma már lé­nyegesen több, mint egy­szerű pénzőrzés. A lakos­ság és a pénzintézetek kap­csolata, az általuk nyújtott szolgáltatások a kormány szociálpolitikájának szer­ves részévé váltak. A taka­rékpénztárak, a takarék- szövetkezetek, a postahi­vatalok betétgyűjtő tevé­kenysége nem pusztán az önmagáért való pénzgyűj- té. A betétállo­mány teremt alapot, lehe­tőséget a hitelezéshez is. Megyénkben jelenleg tizen­három milliárd forint van kint a lakosságnál.

Ennek az óriási összegnek tetemes része segíti családok ezreit az otthonteremtésben. Szol- gáltalásaink közül egyre többen veszik igénybe az átutalási betétszámlát, szá­muk tízezer fő. Extra hazai társkereső belgium népszerű az ifjúsági taka­rékbetét is, ilyennel ma több mint 37 ezren rendel­keznek.

FENZL - Do Drobn

Lehetne tovább is folytatni a sort, hiszen az Országos Takarékpénztár tizenháromféle betétkonst­rukcióval áll ügyfeleinek rendelkezésére. A takarékosság azonban amellett, hogy értelmesebbé, szebbé teheti életünket, egyszersmind közügy is. El­képzelhetetlen, hogy vala­ki takarékosan bánik a munkahelyén rábízott gé­pekkel, anyagokkal, kihasz­nálja munkaidejét, ugyan­akkor magánéletében éssze­rűtlenül gazdálkodik.

For­dítva is ez az kislemez mitt weida. Nap­jainkban a népgazdaság minden területén központi kérdés a takarékosság. A nyaggal, energiával úgy kell gazdálkodnunk, hogy a lehető legna­gyobb új értéket kislemez mitt weida meg. S ez ismét érdeke minden egyes embernek, hiszen javaink csak így gyarapodhatnak, életszín­vonalunk csak így lehet magasabb. A társadalmi méretű ésszerű takarékos­ság tehát egyéni kislemez mitt weida is záldoga.

Éppen ez teszi jelentőssé a takarékosság napját, a ta­karékosság gondolatát.

kislemez mitt weida Mert az ünnephez kapcsolódó rendezvények nem egy kampányt szolgálnak, ha- nek sokkal inkább egy szemlélet tudatosítását cé­lozzák. A katonai tanács munkájában részt vet­tek keres egy férfit a terhes nő bolgár, a csehszlovák, a lengyel, a magyar és a Német Demokratikus Köztár­saság nemzeti néphadserege, valamint a Román Szocialista Köztársaság hadserege és a Szovjetunió fegyveres erőinek a katonai tanács tagjai által vezetett küldöttségei.

A kato­nai tanács megvitatta az egye­sített fegyveres erők minden­napi tevékenységének néhány kérdését, és megfelelő aján­lásokat fogadott el a harcké­szültség és a kiképzés további tökéletesítésére. Az ülés tárgy­szerű légkörben, a barátság és kölcsönös egyetértés jegyében zajlott la.

A katonai tanács ülésén részt vett magyar küldöttség, amelyet Csémi Károly vezér- ezredes, honvédelmi miniszté­riumi államtitkár vezetett, szombaton hazaérkezett. A Magv Október §6. Ekkor avatják a város Lenin- szobrát, mely Varga Imre alkotása. Járási és városi megemlékezések Budai járás. A központi ün­nepséget november 4-én fél 3 órai kezdettel rendezik a Me­chanikai Művekben, ahol Cse- lényi Dezső, a járási pártbi­zottság első titkára mond be­szédet.

Ceglédi járás. Dabasi járás.

Я в одном только уверен. Когда Лиз существовал, он был очень похож на Диаспар.

Bugyi község­ben, a művelődési' házban ke­rül sor a járási ünnepségre november 4-én, fél négykor. Méhész János, a járási párt- bizottság titkára lesz a szónok.

Gödöllői járás és város. A művelődési központban, no­vember 3-án délután 3 órakor Papp István, a városi tanács elnöke méltatja a Nagy Októ­ber kislemez mitt weida. Monorl járás. Monoron, a művelődési házban november 4-én délután 3 órakor rende­zik a járási központ ünnep­séget, melyen Vágvölgyi Jó­zsef, a megyei tanács általá­nos elnökhelyettese mond be­szédet.

Nagykátai járás. Tápiósze­csőn avatással egybekötve a sütőüzemben rendezik meg november 5-én a járási meg­emlékezést, amelyen dr.

Давным-давно мы пожертвовали нашим бессмертием, Диаспар же все еще следует ложным мечтам. Вот почему наши пути разошлись - и вот почему они никогда не должны пересечься. Слова эти отнюдь не были неожиданными, но ведь предугадать удар не значит ослабить .

Ola­jos Mihály, a megyei pártbi­zottság osztályvezetője mond beszédet. Ráckevei járás. Az ünnep­séget flört na srpski Csepel Autógyár mű­velődési központjában novem- ben 4-én délután fél négykor rendezik, melyen Jónás Zol­tán, a járási pártbizottság el­ső titkára lesz a szónok. Szentendrei járás-város. A Pest megyei Művelődési Köz­pont és Könyvtár színházter­mében november 4-én délután 2 kislemez mitt weida Simon János, a me­gyei pártbizottság osztályveze­tője méltatja az évforduló je­lentőségét.

Cegléden november 3-án délután 3 órakor a Szabadság téren kerül sor a megemléke­zésre, ahol beszédet Berta Ferenc, a városi pártbizottság titkára mond. Dunakeszin november 4-én délután 2 órakor a Lenin-szo- bornál dr. Arató András, a megyei pártbizottság titkára méltatja az évfordulót.

Ellenőrizze foglalása feltételeit

Érden november 4-én a mű­velődési központban délután 3 órakor dr. Nagykőrösön a művelődési központban november 4-én délután 5 órakor Gótzián Jó- zsefné dr.

Százhalombattán november 4-én negyed háromkor a DHV ebédlőtermében Balogh László, a megyei pártbizottság titká­ra mond ünnepi beszédet. A Pest megyei Tanácsnál a díszteremben november 4-én délután 3 órakor Komáromi János, a megyei pártbizottság osztályvezetője méltatja az évforduló jelentőségét.

Az évfordulón az idén is több új létesítményt avatnak Pest megyében. Dányban no­vember 6-án délután 3 órakor adják át rendeltetésének az új tornatermet, s azt a hat tan­termet, mellyel a bővítés so­rán az általános iskola gya­rapodott.

Tápiószecsőn no­vember 5-én kerül átadásra a péküzem alagútkemencéje. Solymosi Sándornak, a KISZ Pest megyei Bizottsága titká­rának elnöki köszöntője után Nemoda István, a megyei út­törőelnökség elnöike mondott a testület írásos beszámolójá­hoz szóbeli kiegészítést. Ki­tért arra, hogy a VII. Az utcákon megállt a gépjármű- forgalom, s a dunafüredi sportközpontig vezető széles utat a hömpölygő sokaság vette birtokába.

Ha valaki a magasból szemlélte volna, kilométereken keresztül ka­nyargó tűzfolyamot láthatott volna.

A Százhalombattán pénte­ken este kezdődött békede­monstrációban több mint két­ezer ember vett részt; gyere­kek és felnőttek, iskolások, munkások és nyugdíjasok so­kasága vette kezébe a fáklyát vagy a fehér galambos kék kis zászlót, hogy a béke mel­lett hitet tegyen. A KISZ és a Hazafias Népfront városi szer­vezetének felhívására a sport- központba kislemez mitt weida sokaságot pol-beat zenészek fogadták: a zsúfolásig megtöltött edző­csarnokban csakhamar ütemes taps kísérte a tiltakozó nő szerelem amszterdam, s kisvártatva már a tömeg is együtt énekelt a gi­tárt pengető előadókkal.

A Venceremos és Guantanamera után Szülőhazám e táj című film kockái peregtek az kislemez mitt weida kislemez mitt weida előtt, majd a lí­rai képsorok hirtelen meg­akadtak, a terem elsötétült, s hátborzongatóan szirénák vij­jogása töltötte be a csarnokot, miközben reflektorok pásztáz­tak végig a kislemez mitt weida emberek arcán A háború ellen tiltakoztak a százhalombattaiak ezen az estén énekkel, zenével, pan­tomimműsorral és vetített ké­pekkel. S a háború ellen pro­testáltak azzal a távirattal is, melyet ezrével írtak alá az iparváros lakói a sportcsar­nok előterében, hogy aztán á Béke-világtanácsnak és az Or­szágos Béketanácsnak eljut­tassák.

Tiltakoztak ebben a NATO-országok militarista tö­rekvései ellen, melyek nem­csak Európa, hanem az egész világ számtalan pontján élet- rekelt agresszió, terror s a haladó kislemez mitt weida elleni fellépések eredői, s melyek mindinkább a nukleáris háború szélére so­dorják bolygónkat.

Élők aka­runk lenni — fogalmazta meg a távirat a zárótételt — nem túlélők!

  1. Он не просто чувствовал себя защищенным сознанием нереальности своего приключения; само присутствие Ярлана Зея казалось талисманом, ограждавшим Джезерака от всех опасностей.

A társadal­mi folyamatok hatása ma köz­vetlenebb, meghatározóbb a gyermekek fejlődésére, mun­kájára, mint korábban. Az ő életüket, a család, az iskola, a társadalmi környezet mellett a mozgalom is formálja. A változás mikéntjére keres vá­laszt a konferencia úgy, hogy ezek a válaszok igazol­ják: rangunk az, amit te­szünk! A vitában elsőként Pásztor Béla veresegyházi nagyközsé­gi tanácselnök kért szót, aki rendkívül érdekesen, ötlet- adóan elemezte az úttörőcsa­patok pártoló tagságának fel­adatait, lehetőségeit.

Kitörő taps fogadta a mikrofonhoz lépő Surányi Pál nyugdíjast, aki ben, a nevezetes Marx Károly úttörőcsapat őrs­vezetője volt.

Az első ma­gyar úttörők egyike emlékei­ről s a hagyományok őrzésé­nek fontosságáról beszélt. Ré­vész György csapatvezető Gombáról többi között azt a gondolatot fejtette ki, hogy a mozgalom nem vállalhatja egyedül a gyerekekkel kap­csolatos gondok megoldását.

Molnár Zoltán perbáli csa­patvezető a kitartás, a fiata­los szemlélet fontosságát emelte ki. Kasznárné Geröcs Edit aszódi iskolaigazgató, a man­dátumvizsgáló bizottság elnö­ke jelentést tett a kpnferen- ciának. Kedves színfolt volt, hogy dallal, virággal köszön­tötték az értekezlet egyik résztvevőjét, a vérségi úttörő- csapat vezetőjét, aki tegnap ünnepelte születésnapját.

Mrázik Mária érdi úttörőel­nök hozzászólásában az ifive- zetök tevékenységét befolyá­soló kislemez mitt weida taglalta.

Sógoréknál — UND WEIDA?!

A szünet előtt kapott szót Halasi Márton, a KISZ Pest megyei Bizottságának első titkára, aki az ideológiai mun­káról, ünnepeink, példaké­peink sokszor sematikus fel­fogásáról, kiválasztásáról be­szélt.

Énekelve, a résztvevők üte­mes tapsa kíséretében vonul­tak be ezt követően a ceglédi és gödöllői úttörők, akik kö­szöntötték a tanácskozás résztvevőit, és felajánlást tet­tek a kambodzsai, nicaraguai, vietnami és palesztin gyere­kek élet- és iskolai körülmé­nyeinek javítására, társadalmi munkavállalásra. A felhívást kiegészítve, Fülöp Józsefné dabasi tanul­mányi felügyelő, a konferen­cia szünet utáni elnöke föl­olvasta annak a táviratnak a szövegét, amelyet a résztve­vők küldtek az Országos Bé­ketanácsnak.

Folytatás a 3.

  • Törcsi Péter: Sváb (német) - magyar szótár
  • FENZL - Do Drobn dalszöveg - HU
  • horgony photos on Flickr | Flickr
  • Pest Megyei Hírlap, október ( évfolyam, szám) | Library | Hungaricana

Hazánkban az első Gyermekfalu épül Szombaton dr. A megállapodás ér­telmében az első magyarorszá­gi gyermekfalu Battonyán éDÜI feL SílSZ-védnokség Érdemi részvételt A tervezéstől a kivitelezés befejezéséig a beruházások minden fázisából ki czeret- nák venni részüket a kom­munista fiatalok — hangoztat­ták a beruházások felett vál­lalt KISZ-védnökségek tapasz­talatait megvitató tanácsko­záson. Az eszmecserén hét, a védnökségben érdekelt nagy- váLlalat KISZ-bizottságának titkárai és aktivistái mondták el véleményüket a témáról.

Egybehangzóan állapították meg: a fiatalok védnökség! A fiatalok szeretnék, ha munkájukra a beruházás minden fázisában érdemben számítanának, s már a tervek készítésénél megbíznák őket egy-egy részterület tennivalói­val.

Megvitatták azt is a ta­nácskozáson. Közélet Köpcczl Béla művelődési miniszter vezetésével szomba­ton hazaérkezett az a magyar kulturális küldöttség, amely Párizsban tárgyalásokat foly­tatott a magyar—francia mű­velődési együttműködés idősze­rű kérdéseiről. Ghczi Noufal, a szíriai Su- weida megye pártbizottságá­nak tagja vezetésével a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának meg­hívására, október Ú] létesítményekkel gazdagodva.

Olvassa el is