Redenen om te flört

redenen om te flört

A továbbiak — a pótkötet vagy redenen om te flört sorozatot más szempontból kikerekítő kötetek megjelentetése — már a vállalkozás utóéletéhez tartoznak, s ilyen terveink megvalósulása a magyar könyvkiadás sorsának alakulásától függ.

E mű a maga kb. Egyben a világ legnagyobb irodalmi lexikonává; olyan terjedelmű kézikönyvvé, amilyennel a legnépesebb nyelvterületek, leggazdagabb nemzetek sem rendelkeznek.

redenen om te flört

A terjedelmi különbségek pedig minőségiekkel is párosulnak. A nemzetközi lexikográfiái hagyomány még mindig Nyugat-Európa- és Észak-Amerikaközpontú, holott napjaink korszerű világképe már régóta más dimenziókat tükröz. Nemcsak azzal próbáltunk h ismerkedés személyesen t túllépni a szokványos kereteken, hogy a magyar olvasóközönség sajátos igényeihez igazodva, hazánk földrajzi fekvésének megfelelően a kelet-közép-európai irodalmakat jóval részletesebben tárgyaltuk, hanem az orientális magaskultúrák klasszikus értékeiről és Ázsia, Afrika, Óceánia, Dél-Amerika irodalmi életének redenen om te flört törekvéseiről is igyekeztünk méltó képet nyújtani.

A hagyományos irodalmi lexikonok továbbá ha ilyeneket egyáltalán felvesznek anyagukba — igencsak szűkmarkúan bánnak a műfajokról, versformákról, stilisztikai-retorikai vagy általános irodalomelméleti, esztétikai, szövegelméleti stb. Nehéz, lexikálisan jórészt feltáratlan és a fogalomrendszerek kiépítésekor igen bonyolult feladatokat támasztó redenen om te flört ez; közművelődési jelentősége viszont — nem utolsó sorban az oktatásban való hasznosíthatósága miatt kiemelkedő.

Navigációs menü

S ha e lexikon másfélszer-kétszer ter jedelmesebb a reprezentatív külföldi irodalmi kézikönyveknél, fogalmi anyaga hatványozottan, tízszer-hússzor gazdagabb. Nem véletlen, hogy e címszóanyag nagyobb cikkeit, s mindenekelőtt Eónagy Iván lexikális esszéit a szakirodalom oly gyakran — s igencsak rendhagyó módon — a tudományos publikációkkal egyenrangúakként kezeli, az alapvető források közé iktatva hivatkozik rájuk. A tudományos ranghoz pedig ebben az esetben különleges tudománynépszerűsítő hatásérték is kapcsolódik.

A szakszerűséget mindig igyekeztünk közérthetőséggel párosítani, és szerzőinket nem tartottuk vissza attól — sőt, bíztattuk —, hogy a lexikon nagyobb cikkeiben ne csak száraz adatokat-tényeket és lakonikus értékelő megállapításokat sorakoztassanak fel, hanem a jelentősebb művek vagy irodalmi jelenségek ismertetését esszéisztikusan színes, érzékletes jellemzésekkel szőjék át.

Ennek köszönhető, hogy e kézikönyv hatósugara meszsze túllépett a szakmai körökön, s példányszámai a bestsellerkiadványokéval 7 vetekednek.

Szerkesztő:Book2de/vocabulary1 – Wikiszótár

Első kötete eddig öt kiadásban 72 példánybanmásodik és harmadik kötete 62, illetve 56 példányban négy kiadásban jelent meg, s további kötetei — a tizenkettedikig bezárólag — általában három kiadást s hasonlóan magas példányszámokat értek el.

E vállalkozás története ilyen módon nem elhanyagolható része a magyar irodalomtudománytörténetének. Indokolt, hogy legalább vázlatos formában rögzítsük az utókor számára legfontosabb eseményeit, s megemlékezzünk azokról, akiknek e teljesítmény elsősorban köszönhető. A munkálatok kereken harminc évvel ezelőtt kezdődtek, késő őszén. Az Akadémiai Kiadó távlati terveiben régóta szerepelt egy világirodalmi lexikon megjelentetése. Amikor tehát a Lexikonszerkesztőség irodalmi csoportja befejezte a Benedek Marcell nevével jegyzett Magyar Irodalmi Lexikont, azzal bíztak meg bennünket, hogy e terv kivitelezésével folytassuk munkánkat.

A koncepció felépítésében munkatársaim közül a feladatok oroszlánrészét redenen om te flört vonatkozásokban Lázár György, a lexikográfiái redenen om te flört kidolgozásával pedig a Gáldi László észrevételeit is kamatoztató Koch László vállalta.

Floor Jansen \u0026 Henk Poort - Phantom Of The Opera - Beste Zangers 2019

Tervezetünket a kiadó vezetősége — az irodalmár akadémikusok csoportjának formális véleményezése után — elfogadta. E tervezet szerint a lexikon hat kötetben, összesen szerzői ív terjedelemben, két évi előkészítő munka után ősze és között jelent volna meg, szerkesztőbizottság közreműködése nélkül; főszerkesztőjéül Király Istvánt javasoltam.

Account Options

E javaslat két okból is rendhagyó volt. A főszerkesztőt illetően azért, mert Király István köztudottan az újabb magyar irodalommal foglalkozott. Erre hivatkozva egy ideig húzódozott is ajánlatomtól.

Világos volt azonban számomra, hogy olyan tudóst, aki ,a világirodalom" egészében, minden nemzeti irodalom valamennyi korszakában egyaránt járatós, amúgyis lehetetlen találni. A főszerkesztőnek itt olyan egyéniségnek kellett lennie, akiben van elegendő erkölcsi erő és bátorság, hogy a vállalkozás érdekeit hathatósan képviselje.

redenen om te flört

A művelődéspolitikai irányítás allergiás érzékenységgel kezelte az ilyen kiadványokat. Az ideológiai kérdéseket közelebbről érintő lexikonokat — bizalmasan kezelendő intézkedésként — mindaddig a minisztérium és a pártközpont illetékes osztályaival is lektoráltatni kellett.

redenen om te flört

Ez a cenzúra azonban nem csökkentette a kockázatot: ha a sajtókritika — netán épp a felülről kapott utasításokat tükröző — hibákat talált a műben, minden ódium a kiadói szerkesztőséget sújtotta. A Magyar Irodalmi Lexikon körüli vitákban a szerkesztőbizottság és a szerkesztői gárda tagjai mind cserbenhagytak bennünket; egyedül Király Tstván támogatására számíthattunk minden fórumon.

S jóllehet az es évtized fordulóján a viszonyok lényegesen enyhültek a Világirodalmi Lexikont már nem kellett előzetesen cenzúráztatni sem —, Király István tekintélye rendkívül sokat segített abban, hogy vállalkozásunk túljutott a kezdeti nehézségeken, s mindvégig készséggel állt ki a velünk együtt dolgozó szakemberek mellett.

redenen om te flört

Neki köszönhető viszont, hogy a tervezetben a fő szempontok közé iktattuk a magyar vonatkozások szerepeltetését, s ennek érdekében külön dokumentációt állítottunk fel. Elfoglaltságainak sorában a lexikont mindig előnyben részesítette. A kötetek szövegeit kétszer is átnézte — nyomdába adás előtt és hasábkorrektúrában —, más kézikönyvekkel egybevetette címszóállományaikat, s a legnagyobb-legfontosabb cikkeket tüzetesebben is ellenőrizte.

Fő feladata természetesen az volt, hogy az adott politikai-ideológiai viszonyok között a mü posszibilitását biztosítsa. Ez eleinte — az es évek derekáig igencsak körültekintő munkát igényelt.

 • Keresés egyedülálló nő 74
 • De Nieuwe Eper Sociëteit - PDF Free Download
 • Ismerkedés a nők a környéken
 • Lefordítod a leírást magyar Magyarország nyelvre a Google Fordító segítségével?
 • Met het openbaar vervoer is die reis bijna niet te doen en dan is het voor de hand liggende alternatief de auto.
 • Эти вот ни на что не похожие, шумные создания были человеческими детьми.
 • Velo nő keres lehetőséget

Az optimális megoldáshoz az út olykor a főszerkesztő és a szerkesztőség közötti heves vitákon át vezetett, de — amiként ezt pl. A vállalkozás tervezetének másik rendhagyó megoldása az volt, hogy mellőztem a szerkesztőbizottság intézményét. Az elfajta reprezentatív kézikönyveket mindaddig olyan bizottsági névsorokkal kellett fémjeleztetni, melynek tagjai a kultúrpolitikai vezetés legtekintélyesebb bizalmi emberei voltak.

Tartalomjegyzék

Bőséges tapasztalatokat szereztünk viszont arról, hogy - tisztelet a kivételeknek -— a szerkesztőbizottságok tagjai tényleges munkára nemigen foghatók, s mint említettem, még arra sem hajlandók, találkozó auvergne nő esetenként a redenen om te flört latba vetve képviseljék a kiadvány érdekeit. E helyett vezettem be a főmunkatársi megbízatások rendszerét, konkrét munkafeladatokhoz kötött, s így bármikor megszüntethető jelleggel.

I t t kizárólag a szaktudás és a munkakészség jött számításba, se politikai, se tekintélyi kérdések nem játszottak szerepet.

Főmunkatársaink sorában os börtönviseltek és pályakezdő tehetségek is tevékenykedhettek.

Elérhetőség

E főmunkatársak feladata volt — szakterületükön belül — a címszójegyzék véglegesítése, a cikkek szerzőjének és terjedelmének kijelölése s az elkészült szövegek lektorálása, szükség esetén átdolgozása.

Kiválasztásukat — hiszen nekik kellett együttműködniük velük - az illetékes belső szerkesztőkre bíztuk; Király István és jómagam itt csak az egyetértési jogkört tartottuk fenn a magunk számára.

redenen om te flört

Ez a megoldás is igen szerencsésnek bizonyult. Az elhalálozottak vagy a körünkből kilépők helyére is rendre kimagasló teljesítményeket nyújtó szakemberek álltak: Caruha Vangelió, Dorogman György, Sz. Főmunkatársaink egy része saját szűkebb szakterületén túlmenő javaslatokkal és a lexikon általános egy kicsit flörtölni is befolyásoló tevékenységével segítette a vállalkozást.

Farkas Jenő, Zemplényi Ferenc kísérte ilyen figyelemmel munkánkat. Különösen értékes volt Voigt Vilmos közreműködése, aki általában köteteink teljes anyagát átnézte, kiegészítettejavította, s így e kiadvány szellemi összképének egyik meghatározó egyénisége lett. Az egyes szócikkek szerzőinek és lektorainak kiválasztásakor természetesen szintén arra törekedtünk, hogy a téma legjobb szakértőit nyerjük meg vállalkozásunk számára. A lexikoncikkek maximális ívdíját azonban a hajdani rendeletek feleakkora összegben határozták meg, mint valamely publicisztikai írásét, nem véve figyelembe, hogy itt az adatoknak könyvtárakban kell utánajárni, ha ellentmondók — ahogyan igen gyakran azok —, ki kell nyomozni, melyikük a hiteles; az értékelések tömör, pontos megfogalmazása különleges műgondot igényel.

Fokozottan állt ez a lexikon — Indonéziától, Ausztráliától, Brazíliától Franciaországon át Redenen om te flört, Romániáig terjedően, a világ minden tájáról bekapcsolt — külföldi munkatársaira, s különösen az olyan világhíres tudósokra, amilyen Kerényi Károly, Viktor Krupa, Thomas Sebeok vagy Stephen Ulimann.

redenen om te flört

A lexikon sikerét biztosító véletlenek egyike volt, hogy épp ekkor jelentkezett a magyar tudományos életben egy új, fiatal szakembergárda is, melynek képviselői a korábbinál jóval szélesebbre tudták tágítani világirodalmi horizontunkat és irodalomelméleti tájékozódásunkat. Bojtár Endre és Voigt Vilmos a korosztályukhoz tartozók széles körét mozgósították érdekünkben, s jórészt Bojtárnak köszönhető az is, hogy az Irodalomtudományi Intézetben akkoriban folyó, a modern irodalomelmélet külföldi eredményeit közvetítő kutatások eredményei kezdetektől tükröződhettek cikkeinkben.

Vélemények

Nyelvészeti vonatkozásokban Szépe György segítette hasonló módon vállalkozásunkat. Megszólaltattuk az után elhallgattatott, s később a szellemi élet perifériájára szorult olyan szakírókat, amilyen Baránszky-Jób László, Hamvas Béla, Várkonyi Nándor volt. A kiadói szerkesztőség több tagja átesett hasonló helyzeteken. Ehhez egyébként az es évek elejétől már nem kellett hősiesség, csak némi jószándék. A hazai kulturális intézmények mellett Chilétől Laoszon vagy a Dél-afrikai Köztársaságon át Izlandig és Örményországig terjedően 28 ország kulturális szerveivel építettünk ki kapcsolatokat; ezek névsora első kötetünkben olvasható.

Kezdetben a Matica Srpskával működtünk együtt a legszorosabban: a jugoszláviai irodalmak cikkeit eredetileg mind az ő munkatársaikkal Írattuk meg redenen om te flört figyelemreméltó tény, hogy e számunkra írt cikkekből állt össze aztán az első jugoszláviai irodalmi lexikon törzsanyaga. Az első kötetben felsorolt intézményekhez hathatós támogatásával később az Ukrán Tudományos Akadémia Könyvtára is csatlakozott, itthon pedig az Országos Idegennyelvű Könyvtártól kaptunk rendkívül értékes segítséget.

Ellentétek és Vonzások - instant-nemet-JimdoPage!

Külön ki kell emelnem végezetül a szerkesztőség belső munkatársait is, hiszen a szabványainkban tükröződő magas igények a szokványos kiadói szerkesztés körén messze túllépő, különleges feladatok elé állították őket. Műhelyünkben a bibliográfiai, színház- és zenetörténeti, filmográfiai és egyéb adatgyűjtések, valamint az utaló- és névnyilvántartások kiépülése, a kézikönyvtár bővülése során olyan dokumentációs bázis jött létre, amelynek anyagát másutt sehol nem lehetett megtalálni.

Szerkesztőink az innen merített adatokat mind bedolgozták a cikkekbe, s így az esetek nagyobb részében voltaképpen társszerzőivé váltak azoknak.

 1. Meeting adopteunmec
 2. 20 kihagyhatatlan flörtölős mondat :: Lupán Német Online
 3. Чуть ли не чудом он спас из забвения прошлого знание, которое иначе было бы безвозвратно утрачено.
 4. Keresek egyetlen nő 47

A szerzői és főmunkatársi jogok sértetlenségét is garantáltuk azonban úgy, hogy a külső munkatársakkal a korrektúra, illetve a nyomdakészre gépeltetett kézirat szövegeit minden esetben jóváhagyattuk, s javításaikat-észrevételeiket gondosan figyelembe vettük. Különleges szerepkört töltött be kiadói munkatársaink közül a szerkesztőség nesztora, az egykori Nagy Imre-csoport kiemelkedő egyénisége, Haraszti Sán11 dor, aki a börtönből szabadulva élete végéig nálunk dolgozott.

Megoldhatatlannak tetsző problémákban rendre az ő segítségével jutottunk dűlőre. Azt például, hogy Lukács György közreműködését biztosítani tudtuk a magunk számára aki pedig még az Encyclopaedia Britannica felkérését is visszautasította —, kizárólag neki köszönhettük.

Olvassa el is