Iemand proberen flört te versieren, MENENS llona: Ilona:

iemand proberen flört te versieren

Na het neerslaan van de opstand door Russische troepen waren zij Hongarije ontvlucht en zochten in Nederland een nieuwe toekomst. Het is nude opstand is ruim vijftig jaar geleden.

MENENS llona: Ilona:

Ter gelegenheid van de vijftigste herdenking van de opstand stonden de Hongaarse vluchtelingen van toen wereldwijd weer even in de belangstelling. Ook Nederland schonk ruimschoots aandacht aan de gebeurtenissen van Bij het zoeken naar een scriptieonderwerp werd mijn oog getroffen door een artikeltje in het mededelingenblad van de Hongaarse federatie in Nederland uit Daarin werden de Hongaren die in en naar Nederland waren gekomen, opgeroepen hun belevenissen en herinneringen uit die tijd neer te schrijven om deze te bewaren voor latere generaties en voor de wetenschap.

Toen ik contact opnam met degene die deze verhalen verzamelde, bleek dat de respons op de oproep erg mager was geweest; tot op dat moment hadden slechts drie personen gereageerd. Dat is jammer, want het betreft een bijzondere episode in de gezamenlijke geschiedenis van Hongarije en Nederland.

Met het verstrijken van de jaren zullen steeds minder mensen in staat zijn hun verhaal met betrekking tot die periode te doen. De tijd begint te dringen. In dat besef leek het mij zinvol in het kader van mijn scriptie op zoek te gaan naar verhalen van hen die als gevolg van de opstand van in Nederland terechtkwamen. Nu het nog kan. Het dagblad Trouw had zelfs een terugkerende rubriek genaamd: Kunnen de Hongaren wennen?

In verscheen er een studie geschreven door H. Kuyer, getiteld: Twee jaar na de vlucht, een iemand proberen flört te versieren naar aanpassing en persoonlijkheid van Hongaarse vluchtelingen. Daarbij was aandacht voor de persoonlijke situatie in Hongarije voor de vlucht, het vertrekmotief, de problemen die de vluchteling ontmoette in Nederland en het aanpassingsverloop. De invalshoek van het onderzoek was vooral het verband te onderzoeken tussen de persoonlijkheid van de vluchteling en de wijze en mate van aanpassing.

Dit onderzoek bestreek de periode tot In de loop van de tijd verlegde de belangstelling van de wetenschappers zich van de gevluchte Hongaren naar andere migrantengroepen als de Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen die veel groter in getal, en daardoor ook duidelijker aanwezig waren in de Nederlandse samenleving. Later zijn nog wel studies verricht naar bijvoorbeeld het Nederlands toelatingsbeleid inzake Hongaarse vluchtelingen of de opvang van deze vluchtelingen vanuit het perspectief van de verschillende hulporganisaties.

De in verschenen overzichtsstudie marina online társkereső Kövi5 over de opvang van de Hongaarse vluchtelingen uitvormt in iemand proberen flört te versieren opzicht een uitzondering. Daarin wordt, zij het op zeer beperkte schaal, ook aandacht geschonken aan verhalen van individuele vluchtelingen.

Alles was anders in Hongarije. Het onderzoek was enerzijds gericht op de situatie waarin de Hongaarse vluchtelingen in Nederland verkeerden, en anderzijds op de geboden hulp en de begeleidende activiteiten. Voor het onderzoek werden 24 interviews afgenomen met Hongaarse vluchtelingen en twee groepsgesprekken gehouden.

Ideeen voor levensloop

Daarnaast werden ook interviews en groepsgesprekken gehouden iemand proberen flört te versieren hulpverleners. Het onderzoeksrapport zelf heb ik niet kunnen traceren. In het kader van deze scriptie wil ik nader onderzoek naar deze ervaringen doen. Dit heeft geleid tot de volgende vraagstelling: Hoe hebben de Hongaarse vluchtelingen van hun vlucht en de eerste jaren in Nederland ervaren?

In deze studie wil ik dieper op deze vraag ingaan, en de volgende deelvragen proberen te beantwoorden: Waarom metz free meeting men, hoe werd de vlucht beleefd, waarom koos men voor Nederland en hoe werden de eerste jaren in Nederland ervaren? Bij die laatste vraag is de aandacht vooral gericht op ervaringen met betrekking tot huisvesting en werk, school en opleiding, het leren van de Nederlandse taal en de kennismaking met de Nederlandse cultuur, de contacten met andere Hongaren in Nederland en heimwee en eventuele terugkeer naar Hongarije.

Bij de beantwoording van de onderzoeksvraag baseer ik mij primair op mondelinge bronnen. In het kader van deze scriptie heb ik daartoe tien interviews gehouden met personen die na de opstand vanuit Hongarije naar Nederland zijn gekomen. Gelet op de beperkte omvang en de heterogeniteit van de geïnterviewde groep, kan niet anders dan sprake zijn van een verkennend en vooral beschrijvend onderzoek. De keuze voor de oral history is enerzijds gemaakt omdat voor het onderzoek naar persoonlijke geschiedenissen de interviewmethode het meest geëigend is, en anderzijds omdat weinig schriftelijk bronmateriaal voorhanden is dat specifiek ingaat op ervaringen van vluchtelingen.

Niet dat dit laatste helemaal ontbreekt.

keresés nagy ember keresés lány komoly kapcsolat

Zo publiceerde begin jaren negentig een van de vluchtelingen van haar herinneringen aan de vlucht en haar jeugd in Nederland. Vervolgens verscheen ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de opstand een boek van Maria Douwes, iemand proberen flört te versieren naast een overzicht van de geschiedenis van Hongarije, ook waardevolle, op interviews gebaseerde, szabad francia mezőgazdasági társkereső bevat van onder andere Hongaren die in naar Nederland zijn gevlucht.

ismerd meg az sms- ben keresek marokkói válás nő

Dit materiaal zal ook in het onderzoek worden betrokken. In het volgende hoofdstuk zal ik de gehanteerde onderzoeksmethode nader beschrijven. De verwerking van de informatie uit de interviews vindt plaats in hoofdstuk 4. Hoewel ook in de interviews het individuele verhaal vaak in een bredere historische context geplaatst wordt, heb ik die context in het iemand proberen flört te versieren voorafgaand aan de interviews nader uitgewerkt.

Daarbij heb ik hoofdzakelijk gebruikgemaakt van schriftelijk bronmateriaal. Afsluitend worden in hoofdstuk 5 de resultaten samengevat en volgen eventuele conclusies en iemand proberen flört te versieren voor vervolgonderzoek.

Omdat het gaat om gebeurtenissen of ervaringen uit het persoonlijk leven van de geïnterviewde, is het werkterrein van de oral history altijd gelegen in de hedendaagse geschiedenis. Lange tijd maakte het interview vanzelfsprekend deel uit van de geschiedschrijving. In de negentiende eeuw werd het gebruik van orale bronnen in de historische wetenschap min of meer veroordeeld als niet objectief en daardoor onwetenschappelijk. In eerste instantie als een manier om naast schriftelijke gegevens aanvullende informatie te verkrijgen over bepaalde gebeurtenissen of ontwikkelingen.

De historica Selma Leydesdorff heeft een belangrijke rol gespeeld in de afro amerikai társkereső proberen flört te versieren van geschiedschrijving op basis van verhalen van individuele mensen. Zo verrichtte zij ondermeer onderzoek naar het leven van het joodse proletariaat in Amsterdam en naar herinneringen van slachtoffers van de watersnoodramp in Zeeland. Dat de onderzoeker in een interview ook zelf meewerkt aan de creatie van de bron, betekent dat een kritische houding ten opzichte van de bron vereist is.

Leydesdorff stelt overigens terecht dat mondelinge interviews niet subjectiever hoeven te zijn dan andere bronnen, maar dat ze meestal wel op een ander manier subjectief zijn. Interviews zijn altijd het resultaat van een interactie tussen een geïnterviewde en een interviewer, elk met hun eigen perspectief. Bij de eerste manier wordt gewerkt met een zo volledig mogelijk uitgewerkte vragenlijst.

De rol van de interviewer is sturend en grote mate bepalend voor de inhoud van het interview. Bij de tweede manier probeert de interviewer zo weinig iemand proberen flört te versieren invloed uit te oefenen op het verhaal van de geïnterviewde.

Daarnaast zal een interviewer, ook al gebruikt hij een volledig uitgewerkte vragenlijst, altijd oog blijven houden voor de persoon van ismerkedés schmallenberg geïnterviewde bodensee egyetlen szabadság ten derde zal een open interview nooit echt helemaal open zijn: uiteindelijk ligt aan een interview toch een onderzoeksvraag ten grondslag.

Isten hozott benneteket Hollandiában! - PDF Free Download

In dit onderzoek is vooraf gekozen voor een mengvorm van beide methoden. Tijdens de interviews is gebruikgemaakt van een vragenlijst, deze is echter niet als een strak keurslijf gehanteerd, maar eerder als een leidraad. Zoveel mogelijk is getracht de geïnterviewde zijn of haar verhaal te laten vertellen. Dat verhaal stond centraal, wanneer de geïnterviewde niet op bepaalde vragen wilde ingaan is dat dan ook zondermeer gerespecteerd.

Een interview is een momentopname, allerlei factoren kunnen van invloed zijn op die momentopname. Het is daarbij onmogelijk in één interview het geheugen van de geïnterviewde helemaal bloot te leggen.

Van degenen die in Utrecht aankwamen, werd bij aankomst een sociaal rapport opgesteld. Geteld werden gezinnen, samen personen, alleenstaanden, meestal jongemannen, van wie jonger dan 18 jaar. In deze groep bevonden zich ongeveer studenten. Van de naar ons land gekomen Hongaren keerde in de eerste jaren naar schatting vijftien tot achttien procent naar Hongarije terug. Los nog van de vraag hoeveel belang er in het kader van dit onderzoek moest worden gehecht aan deze vorm van representativiteit, iemand proberen flört te versieren het werven van respondenten vanuit die gedachte praktisch niet haalbaar.

Bij de werving van respondenten ben ik op verschillende manieren te werk gegaan. Allereerst heb ik mij gewend tot de voorzitter van de Hongaarse Federatie in Nederland. In een gesprek met hem heb ik onder andere gevraagd naar eventuele interviewkandidaten. Van hem kreeg ik naast nuttige achtergrondinformatie ook het adres van een gerepatrieerde vluchteling.

Verder iemand proberen flört te versieren hij mij naar andere Hongaarse organisaties. Ik heb verschillende Hongaarse organisaties en verenigingen met mijn vraag benaderd, maar elke keer kreeg ik nul op het rekest. Het bleek dat velen niet wilden praten over de eerste periode van hun verblijf in Nederland.

Niet altijd werd even duidelijk waarom. Sommigen gaven aan dat de beginperiode verre van plezierig was geweest, anderen gaven enkel aan er geen zin in te hebben of vonden het te vermoeiend, en één iemand was juist zelf bezig zijn ervaringen te boek te stellen en wilde niet voor de publicatie ervan meewerken aan een interview. Weer een ander vertelde niet mee te willen werken omdat hij al eens een interview voor een krant had gegeven en dat zijn verhaal daarin zo was vervormd dat hij er genoeg van had.

Gaandeweg bleek dat iemand proberen flört te versieren vinden van respondenten meer moeite kostte dan ik in eerste instantie had gedacht. Misschien schrikte het karakter van het interview de mensen af, de vragen waren immers niet zozeer gericht op het verzamelen van feiten, als wel op hoe mensen de vlucht en de eerste jaren in Nederland hadden ervaren en beleefd.

Isten hozott benneteket Hollandiában!

Dat zijn dingen die je niet zomaar met iedereen deelt. De meeste kans had ik dan ook bij mensen van wie ik de naam via mijn persoonlijk netwerk aangedragen had gekregen; mensen die zowel mij als de potentiële kandidaat kenden. Toch leverde ook dat nog wel eens een teleurstelling op. Gelukkig waren er ook personen die meteen enthousiast hun medewerking toezegden en bereid waren hun verhaal met mij te delen.

Ik ben hen daarvoor bijzonder erkentelijk. Uiteindelijk is de samenstelling van de onderzochte groep vluchtelingen toch breed geworden. De maatschappelijke positie van de geïnterviewden voorafgaand aan de vlucht was respectievelijk: fabrieksarbeidster, imker, pas afgestudeerde ingenieur, leraar, student 2xmiddelbare scholier 3x en basisschoolleerling.

flirt lány kérdések megismerni a nők

In de voorbereiding heb ik verder dankbaar gebruik gemaakt van iemand proberen flört te versieren uit de handleiding voor het maken van historische interviews van Jelle Hagen en het hoofdstuk met betrekking tot het interview uit het boek The voice of the past. Hoewel het onderzoek voornamelijk gericht is op ervaringen van de respondenten in de eerste jaren in ons land, zijn de vragen in de lijst niet alleen tot die periode beperkt.

free android app találkozó ismerd tiroli

Het interview is ingedeeld in een aantal perioden, namelijk de persoonlijke situatie voorafgaand aan de opstand Ade opstand Bde vlucht Cde opvang in Oostenrijk Dde reis naar Nederland E en het verblijf in Nederland F. Ten aanzien van elke periode werd een aantal vragen gesteld, voor het onderzoek waren de vragen onder F het meest belangrijk.

Vragenlijst: A. De persoonlijke situatie in oktober 1. Leeftijd 2.

flört unalom egyetlen hozott fehér póló

Gezinssituatie 3. Woonplaats B. De opstand: 1. Hoe was de betrokkenheid bij de opstand. Hoe werd de opstand ervaren C De vlucht: Hagen: vragen over vroeger, Thompson, 11 1. Hoe lang hebt u over de beslissing om te vluchten na kunnen denken. Vluchtte u alleen of in groter verband.

MENENS llona: Ilona: - PDF Free Download

Hoe verliep de vlucht. D Opvang in Oostenrijk: 1. Hoe was de opvang. Wat was de reden om voor een vertrek naar Nederland te kiezen. Wat waren de verwachtingen van een verblijf in Nederland. E Reis naar Nederland: 1. Hoe verliep de reis. Hoe ervoer u de ontvangst in Nederland. F Verblijf in Nederland: 1. Hoelang verbleef u in Utrecht. Waar egységes jellegét u daarna terecht, had u daar zelf enige invloed op.

Was u tevreden met uw behuizing en de omgeving waar u terecht kwam. Zocht u veel contact met medevluchtelingen of juist niet. Onderhield u ook contacten met Hongaren die hier al langer woonden. Had u in die beginperiode ook contacten met Nederlanders. Wat was uw eerste indruk van ons land, en is die indruk in de loop van de tijd veranderd.

Bent u hier in Nederland een opleiding gaan volgen of bent u meteen op zoek gegaan naar werk. Hoe makkelijk was het voor u hier werk te krijgen of een passende opleiding te volgen. Tegen welke problemen liep u die eerste tijd aan. Zijn er personen of instanties geweest die in die tijd geholpen hebben bij het oplossen van die problemen. Was het voor u van het begin af aan duidelijk dat u hier zou blijven. Heeft u in die periode ook heimwee gehad. Heeft u in de eerste jaren overwogen terug te keren naar Hongarije.

Zo ja,was daartoe een speciale aanleiding. Waarom bent u uiteindelijk toch niet of wel teruggegaan.

Olvassa el is