Oldal gasy találkozó, Pest Megyi Hírlap, március ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Forró légkör: meleg szaunák

haute savoie társkereső

Pest Megyi Hírlap, Jámbor Károly nyugalmazott szövetkezeti elnök megemléke­zik az ben alapított szö­vetkezet három évtizedes tör­ténetéről, majd Kürtössy Ottó szövetkezeti elnök terjeszti elő a vezetőség beszámolóját a múlt'évi munkáról. SZÄM Országos méretű tapasztalatcserét tarta­nak, melynek központjában a váci városi-járási pedagógus­klub munkája áll. A vendéglátó klub alkalmi kiállításon mutatja be a Ingyenes kaland társkereső Imre Művelődési Köz­pont 4-es termében az intéz­mény irányításával működő szakkörök tevékenységét.

iemand flört

Az ország sok helységéből ideér­kező klubvezetők beszámolnak munkájukról, közösen megvi­tatják, hogyan lehetne még hatékonyabbá tenni — oldal gasy találkozó tapasztalatok kapcsán — ezt a nemes és szép társadalmi munkát Tavasz a kertben A HNF Kertbarát Klubja ma este 6 órakor a Mezőgaz­dasági Szakközépiskola termé­ben aktuális előadást rendez a tavaszi kerti munkákról.

Szövetkezeti küldöttgyűlés Jól dolgozó szakcsoportok A múlt hét végén tartotta vezetőségválasztó küldöttérte­kezletét a Vác és Vidéke Afész, amely nemcsak járásunk, de a megye legnagyobb szövetke­zetei közé tartozik. Tevékeny­sége sok község életében meg­határozó, s hogy a tagság nem is dolgozik rosszul, jelzi: ben elnyerték a kiváló szövetkezet kitüntető címet.

Meleg Budapest – Információk Melegeknek és Leszbikusoknak

Előnyös kapcsolat Első napirendi pontként Fu­rák János, az igazgatóság el­nöke tájékoztatta a megjelen­teket a vezetőségválasztó rész- közgyűlések tapasztalatairól, majd Győré László főkönyvelő számolt be az elmúlt eszten­dők eredményeiről, a jövő ten­nivalóiról. Sikeres középtávú terv — így foglalhatnánk össze az utóbbi öt évet. A kiskeres­kedelmi tevékenységben pél­dául tavaly több mint mil­lió forintos forgalmat bonyo­lítottak le, csaknem 12 száza­lékkal nagyobbat az luxy társkereső esz­tendeinél.

Ez a növekedés jól mutatja azt a dinamizmust, Karate- és judóbemutató Lányok, fiúk a tatamin Minden hely foglalt volt azon a nagy sikerű karate- és judóbemutatón, amelyet né­hány napja rendeztek a mű­velődési központ színháztermé­ben.

flörtölni még megerősítés

A műsor után Weixelbaum János, az izzósok edzője a kö­vetkezőket mondta: — Két esztendeje alakult szakosztályunk. Negyvenen kezdtük, diákok, ifjúmunkások a váci iskolákból, üzemekből. Bár a legtöbben a hajógyár­ból jöttek, kezdettől oldal gasy találkozó Egye­sült Izzó egyesülete támogat miniket. Eleinte sok segítséget kaptunk Kurdi Gábortól, az Állatorvostudományi Egye­tem karatésainak edzőjétől.

Debrecen Virágkocsik, DebrecenKosuth - téren

Ez a kapcsolat. Három kyu — Milyen eredményeket ér­tek el eddig? Három kyu a legmagasabb, de úgy látom, akad néhány tehetséges fiatal közöttünk, aki oldal gasy találkozó többre viheti. Egyébként hadd ragadjam mag az alkalmat, hosy keresem férfi nyil­vánosságot felhasználva hív­jam fel a karate iránt érdek­lődő fiatalok figyelmét: szep­tembertől általános iskolások számára — elsősorban negye­dikeseket és ötödikeseket vá­runk — ka ratetanfo'vamot szervezünk, amelvet eeybekap- csolunk viráffkötészeti és fes­tészeti előadásokkal is.

A bemutatón nagy sikere volt a síződligeti cselgáncso- zóknak ip, akiknek edzője Fo- gasy Gergely. Tömegsport — Csoportunk tulajdonkép­pen nem nagy múltra te­kinthet vissza, hiszen gyakor­latilag csak tavaly májustól dolgozunk együtt — mondta.

görög társkereső oldalak

Mivel a faluban lakom, vállaltam egy judószakosztály megszervezé­sét. Én már tizenhat éve fog­lalkozom ezzel a sporttal, s megkaptam a fekete övét Is, ami mesteri fokozatnak szá­mít. Érdekesség, hogy nem­csak Sződligetről, de Vácról, Gödről és Szódról is vannak sportolóink. Foglalkozásainkat a helyi általános iskola tor­natermében tartjuk, meglehe­tősen szűkös körülmények kö­zött Oldal gasy találkozó a Honvédtől — Kapnak valamilyen se­gítséget?

A Budapesti Hon­véddal alakítottunk ki jó kap­csolatokat. A fővárosiaktól — személy szerint Bokodi Ká­rolyiéi — szakmai támogatást kapunk, de időnként nehéz anyagi helyzetünkön is segí­tenek.

Ennek fejében mi vál-r lalituk, hogy tehetségesebb versenyzőinket a Honvédhoz irányítjuk, így veszünk részt az utánpótlás nevelésében. Szakosztályunk egy tehetséges fiatalja, a mindössze tizenhá­rom esztendős Dányi Mihály a körzeti rangsor verseny ser­dülő csoportjában bronzérmes lett, s az szerintem nagy si­ker.

Tőlük a jövőben gyors fejlődést és kiemelkedő eredményeket.

Pest Megyi Hírlap, március ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Még a kiskereskedelemnél maradva: az V. Ugyancsak sike­resek a. A vendéglátásban az ben végrehajtott központi ár­emelések miatt valamelyest csökkent a forgalom, s bár az üzletekben nagy erőfeszítése­ket tettek, hogy kulturáltabb kiszolgálással visszacsalogassák az embereket más tényezők is — egyebek között több egység felújításának megkezdése — hozzájárultak a visszaeséshez.

A jövőben azt tervezik, hogy szélesítik az előfizetéses és a diákétkeztetést. Oldal gasy találkozó a háztájiból A szövetkezet talán legsike­resebb ágazata a felvásárlás, amely tavaly csaknem 25 szá­zalékkal nagyobb forgalmat bonyolított le, mint azt meg­előzőleg.

Pécsiek ide! #3

Ugyancsak jól dolgoztak a szakcsoportok is, amelyek tavaly már 12 millió forint értékű árut állítottak elő. A sorból kiemelkednek a méhészek és a nyúltenyésztők, akik ban kétszer annyi árut, adtak el, mint ben.

Az ipari ágazat a szövetke­zet oldal gasy találkozó csupán 4,4 százalékkal részesedik, ennek ellenére ők termelik a nyere­ség csaknem egyötödét.

Olvassa el is