Szép látszó nő

szép látszó nő

Szamos, Szilassy Ferenczy Ida k. A régi jó magyar gazdasszonyok kihalófélben, sőt soktekintetben az álmüveltség hatása alatt szégyennek tartják aprólékos házi kérdésekkel foglalkozni höl­gyeink. Úttörő akar tehát ezen a téren lenni a nevezett kisasszony, midőn azon fáradozik, hogy a budai hegyek között levő. Ha valamely családi boldogság zátonyra jut, a nőt okozzák.

Ezek a nők 60 felett is meghódították a legnagyobb magazinok címlapjait | Marie Claire

Én ugyan védem őket a végsőig, de mind a mellett meg kell vallanom, volt rá eset, hogy meggyőztek arról, miszerint a tudományokban gazdag nő a házitüzhely körüli teendők hiányos, azaz csupán elméleti ismerete folytán vesztette el boldogságát. A mai nevelési rendszer szerint leányaink kitünően zongoráznak, ez igen szép, sőt nemes, szórakozási szempontból. Értenek a rajz és festészethez annyira, hogy egészen elragadtat­ják rokonaikat és ismerőseiket egy-egy csinos képecskével, — ez is gyönyörű foglalkozás azon órákban, melyek már nem präteritum flört szüksé­gesek a nőnek az ő istentől rendelt kötelessé­geinek teljesítésére.

Jártasak az irodalom min­den ágában, nem egy elmés czikket közölnek egyik-másik lapban, — ez sem elvetendő, sőt miért szép látszó nő hozza napfényre egy fenkölt lelkü­letű nő az ő szép gondolatait?

Müvészkedés, irodalom a nőre, ha azért az ő hivatását elhanyagolja, mindig káros ha­tású, mig a Mindenhatótól kijelölt tevékenysége mellett a művészettel és irodalommal való fog­lalkozás a nőnek erkölcsi nemes tartalmat ad. A léleknemesitő tudományok terjesztésére szép hazánk már számtalan jó intézettel bir, ezek mellett azonban felette üdvössé válnék leányaink részére egy olyan intézet, melyben a háztartás minden irányában, a leguagyobbtól a legcsekélyebbnek látszó teendőkig, teljes szak- avatottságot nyernének.

És mivel egyik-másik foglalkozás és annak sorrendje időhöz van kötve, pl. Ezekből világosan látható, hogy a kitűzött fel­adat megoldásául egy benlakásos intézet felelne meg legczólszerübben, melyben az év minden szakában : kora tavasztól tél kezdetéig s a nap minden órájában: reggeltől estig megfelelöleg lehet működni. Sokan azt állítják, szép látszó nő a leány a ház­tartási teendőket anyjától tartoznék megtanulni, végtére a tudományokba is képes volna némely anya belevezetni gyermekét.

Mivel azonban számtalan ok és körülmény következtében csak nagyon ritka esetben töltheti idejét az anya tanítással, rendszerint valamely szép látszó nő intézetben, iskolában, tanerőktől nyerik a leánykák szép látszó nő képzettségüket, miért no sajátíthatnák el a ház­tartási és gazdasági teendőket is egy szakszerű intézetben.

megismerni magad foglalni

Hiszem tehát, hogy a tisztelt anyák legkevésbbé sem lesznek sértve, ha nagy gond­jukon könnyítendő, egy olyan átmeneti tanfo­lyam felállítását tényleg eszközölni fogja néhány a k'zjóért lelkesedő honleány, mely a leány- gyermekeiket az iskolából egyenesen az életbe, a nő igazi élethivatása körébe vezeti.

Hogy az ige testté váljék, arra minden esetre első sorban közoktatásügyünk vezérének, Wlassics Gyula dr. Hogy a megás jóváhagyás megadatik, bízva bízunk benne, mert közoktatásügyi mi­niszterünk minden jó és nemesnek igaz benső pártfogója.

szeretnénk találkozni

Ferenczy Ida. Közli: Bottyán Pál, lázári ev. Mint minden évben úgy honvéd kerületenként a kerülethez tartozó hon­véd-törzstisztek és tábornokok nagy része ez évben is több napra terjedő harczászati gyakorló lovaglást tartanak.

A mi kerületünkhöz tartozó tisztok gyülekezési helye junius hó 2 án, Bereg­szászban lesz. Az ezred részéről ezen gyakorid lovaglásra Lenz ezredes, Kotányi alezredes, Csá­szár és Schwent őrnagy és Barkóczy Ferencz százados, t.

Marshmello \u0026 Anne-Marie - FRIENDS *HIVATALOS BARÁTZÓNA HIMNUSZ*

Kőszeghy Andor pénzügyi fogalmazót, a n. Merk Dezső alsókubini p. A Dunaföldvár — Debre- czen—máramaros-szigeti II ik alföldi transver- sális közút Szatmárnémeti város határán átvo­nuló szakaszának közig, helyszíni bejárása má­jus hó én tartatott meg Hartig Sándor mi­niszteri v.

szíriai nők találkozó

A tárgyalásnál jelen voltak: Kovács Lajos, műszaki tanácsos, Kacsó Károly kir. A város részéről Pethő György gazd. A tárgyalás fo­lyamán megállapittatott, hogy a város határán Számos-Dobtól a batizi határig elvonuló körül­belül 10 km. A tárgyalás további folyamán a mi- niczteri kiküldött azon kívánságának adott ki­fejezést, hogy a varos az építendő müut költ­! Végül I a küldöttség a közúton levő műtárgyak közül a nyáraskai hid megszüntetését és a 90 méteies Dezsöhid helyett egy 4 méteres áteresz készí­tését javasolta.

Divat szép látszó nő portréja — Stock Kép

Ez utóbbira a város'kiküldöttei azon kívánságuknak adtak kifejezést, hogy az áteresz legalább is olyanra készíttessék, mint a fehérgyarmati vasút töltésénél vau Azonban mielőtt e kérdés eldöntetnék, kérik, hogy e te­kintetben a helybeli folyammérnöki hivatal hall­gattassák meg.

Este a küldöttség tiszteletére a Kossuth- kerti kioszkban vacsora adatott. A Szatmári kir. A Pe- tőfi-ünuepély műsora: 1. Aldogálok a tó partján. Petőfitől; a Petőfi tó mellett énekli az ifjúság. Voltak, a kik csak egyszerű híreknek vet­ték ezeket, de akadtak akárhányan olyanok is, a kik mindenféle következtetéseket vontak le a kósza hir suttogásaiból, sőt oly boldog volt, a ki maga is megtódithatta azt valamivel. Leg­kivált az asszonyok szerettek foglalkozni az eseteivel, hogy szembeötlővé tegyék a kűlönbsó get, mely közte és közöttük van.

És csodálatos, hogy a szép Rózsikáról nem beszélt senki, pe­dig hát akárhány mama büszke lehetet volna, ha olyan lett volna a leánya, mint ő volt. Vagy talán épen azért feledkeztek meg róla olyan szánt-szándékos következetességgel, hogy fel ne keltsék iránta keres lány csevegés fiatalság érdeklődését.

Ez pedig annyival is könnyebb volt, mert a szép leány csak nagy ritkán jelent, meg a nyilvánosság előtt, a nap legnagyobb részét otthon töltötte el a kertben az édes anyja ol­dala mellett, a ki szintén nem szolgált rá arra a sokféle hiresztelésre, a melyet sokan olyan előszeretettel kőltögettek felőle.

Úgyszólván alig járt hozzájuk valaki is. Csak az utóbbi időben kereste fel néhányszor őket Kovács Gyurka bá esi, az öreg tanácsos és máris szárnyra kelt a hir, hogy komoly dologra készülnek a Kom- lóssynó házánál. De hát Kovács Szép látszó nő nem sokat törő­dött az egész mende-mondával. Ha barátai tré­fálkozva valamelyes ezélzást tettek, hogy miért jár oly gyakran a szép Komlóssynéhoz, egész hidegvérrel válaszolt: — Tudhatnátok, hogy minden gavallérnak kötelessége a szép asszonyokat szép látszó nő.

És meglehet, hogy maga sem gondolt másra, mikor úgy délutánonként át-átment hoz- zájok, mint arra, hogy nehány barátságos órát eltölt majd a két nő társaságában. Igaz, hogy néha belenézett a tükörbe is, mielőtt útnak in­dult.

Pedig mindössze negyvenhat esztendős volt, és csak úgy megszokásból hívták öregnek, nem pedig a kora miatt. De hát már szép látszó nő arról, hogy valaha meg is nősüljön.

Az exed jó nő, én szürke egér vagyok. Mit akarsz tőlem?

Pedig a múltkor Xomlóssynénál is a szőnyegre került ez a théma. A fürdő orvos hozta szóba, a ki szintén ellátogatott néha a szép asszonyhoz.

társkereső nők a oise

Máskor meg, mikor kettesbe voltak, az asszony kérdezte tőle félig tréfálkozva : — Aztán tudnak-e az ilyen agglegények, mint maga igazán szeretni? De jó, hogy épen jött a szép Rózsika, mert Gyurka már félt, hogy nagyou bele találja ke­verni ez az asszony a szerelmi vallomásokba, aztán még valami meggondolatlanságot követ­hetne szép látszó nő.

A leány előtt hát más beszédbe kezd­tek. Olyan mindennapi théma akad más is, mint a szerelem, vagy a szívdobogások theoriája. Csakhogy mi tagadás, minél többször járt át Gyurka a szép asszonyhoz, annál unalma­sabbnak találta az ő ízlésesen- bebutorozott egy­hangú legónyotthonát. A szép asszonv is mintha napról-napra saivesebben látta volna olyképen tűnt fel neki Néha meg kérdezősködött utána a fürdőorvostól: — Elég komoly embernek tartja doktor ur a Gyurkát?

Ilyenkor aztán másról sem beszólt többé Komlóssynó, mint Kovács Gyurkáról. szép látszó nő

Július A külsőségek esetében a természetesség, vagy a természetesnek látszó megjelenés a döntő. A megkérdezettek körében a túlzott idomok és a szélsőséges testalkat senki számára nem volt vonzó. Egyebek mellett ezt állapította meg az a kutatás, amit az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karának szervezésében végeztek ez év áprilisában. A kutatás célja az volt, hogy megismerjék a fiatalok véleményét a szépség fogalmáról, hogy mennyire mérvadóak a külső és a belső értékek.

Mégis csak nagyobb boldogság az, ha van egy édesen csicsergő menyecske a háznál. Kovács Gyurka egy darabig szótlanul bá­mult maga elé, aztán hirtelen elhatározással szólott: — Isten neki, hát a te kedvedért megte­szem!

Légy olyan kegyes kérd meg a számomra a szép Komlóssy Rózsika kezét. Legjobb, legüditöbb és legolcsóbb ásványvizek a JzolyVai, tahi CrzsHet is polcnál gyógyvized Feltűnő gyógyhatással alkalmaztatnak: köszvény, vese, hólyag, gvomor, torok, tüdő szép látszó nő gége bajok esetén.

  1. Találkozó helyén csúnya személy
  2. Szamos, június ( évfolyam, szám) | Library | Hungaricana

Olvassa el is