Oldal találkozó lányok kelet, Kelet-Magyarország, október ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

oldal találkozó lányok kelet

Kelet-Magyarország, Akik bemutatják: a he­lyi szakmunkásképző diákjai, mint alkalmi ma­nökenek Molnár Károly felvétele Belgrad Találkozó Kovács Oszkár jugoszláv miniszterelnök-helyettes hétfőn benyújtotta lemon­dását, s két oldal találkozó lányok kelet belül ő Milan Panic kormányának harmadik tagja, aki távozik a kabinetből. Kovács Oszkár azzal indokolta leköszöné­sét, hogy Milan Panic jelöl­tette magát a szerb elnöki tisztségre, s mivel a szocia­lista pártnak — amelynek Kovács Oszkár is tagja — van saját jelöltje Slobodan Milosevic erre a posztra, nem maradhat a kormány­ban.

Moszkva Moszkvában a Népképvi­selők Kongresszusa megnyi­tásának végső előkészületei zajlanak.

Kelet-Magyarország, 1960. október (20. évfolyam, 232-257. szám)

Ruszlan Haszbula- tov vasárnap esti tévényilat­kozatában más vezető poli­tikusokhoz hasonlóan azt jó­solta, hogy bár az első né­hány napban viharosabb, szenvedélyesebb vitákra van kilátás, végül is a korábbi kongresszusokhoz hasonló­an ezúttal is minden a nor­mális mederben fog zajlani. A parlamenti elnök egyben közölte: elég erőt érez magá­ban ahhoz, hogy kézben tart­sa a kongresszus menetét.

Li Peng hanoi tár­gyalásainak középpontjában várhatóan a két ország sok­rétű határvitája áll. Stuttgart ~ r A megkésett nemzetté vá­lás Közép-Európában cím­mel rendez hétfőtől két na­pon át történészi szimpo- ziont a stuttgarti magyar kul­turális és tájékoztatási köz­pont.

Mti-telefotó Antall József miniszterel­nök hétfő folyamán hi­vatalában fogadta Hans Stercken-t, a Német Szövet­ségi Parlament Bundestag külügyi bizottságának el­nökét.

Megbeszélésükön a külpolitika aktuális kérdé­seiről volt szó, különös te­kintettel a délszláv válságra, valamint a magyar-szlovák kapcsolatra.

Kelet-Magyarország, december ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Parlament: p ; Az Országgyűlés hétfőn délután kétszeri sikertelen kísérlet után a szükségest alig meghaladó számú sza­vazattal elfogadta Kónya Imre javaslatát az Az MDF-frakció vezetője azzal indokolta ja­vaslatát, hogy a háznak le­gyen lehetősége megvitatni a költségvetési bizottság ál­tal támogatott módosító in­dítványt.

Az Országgyűlés 8 óra előtt megkezdte a vég­szavazást az általános for­galmi adóról. A oldal találkozó lányok kelet áfa bevezetését elrendelő törvényjavaslatról Filó Pál MSZP és 30 képviselőtár­sa kérésére az elnöklő Dörn­bach Alajos név szerinti szavazást rendelt el.

oldal találkozó lányok kelet

A- szavazás lapzártakor még tartott. Fegyelmi A Miniszterelnöki Sajtó­iroda hétfőn este az MTT- hez eljuttatott közleménye szerint fegyelmi eljárást in­dított dr.

oldal találkozó lányok kelet

Hankiss Elemér, a Magyar Televízió elnöke ellen gazdálkodás körében fennálló kötelezettségek megszegése miatt. A fe­gyelmi eljárás vizsgálóbiz­tosa dr.

Kelet-Magyarország, október ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Balsai István igaz­ságügy-miniszter. Koalícióra készülnek a Köztársaságpárttal Kongresszus előtt az Agrárszövetség Nyíregyháza KM — Az es választásokon az Agrárszövetség koalíciós partner szeretne lenni és részt kíván venni a kor­mányzati munkában, jelen­tette ki Nagy Tamás, az Agrárszövetség elnöke hét­főn a szövetség megyei vá­lasztmányának nyíregyházi nagygyűlésén.

Az elnök szerint a jelenlegi kormánykoalíció és az ellen­zék között lesz választási harc, amelybe a Köztársaságpárt és a Pozsgay vezette NDSZ szól­hat bele. Nemcsak a Télapó által megkoronázott királynő és két udvarhölgye jár jól — ők to­vábbjutnak az országos dön­tőbe —, hanem mind a 15 résztvevő: nyerhetnek manö­ken- és háziasszonyi szerző­dést, reklámfilmforgatási lehe­séges szövetségesek között el­sőként a Köztársaságpártot említette, amely megfelelő programot dolgozott ki a tár­sadalmi és főleg a gazdasági gondok orvoslására, valamint agrártéziseibe az Agrárszövet­ség elképzeléseit építette be.

oldal találkozó lányok kelet

Az SZDSZ elnökének nyi­latkozatára kitérve, mely sze­rint a szabaddemokraták az Agrárszövetséget és a Köztár­saságpártot oldal találkozó lányok kelet tudnák képzelni koalíciós partnernek, Nagy Tamás a következőket mond­ta: az SZDSZ rendelkezik olyan gazdasági programmal, ami nem áll messze tőlük. A jegyet váltók — akiket in­formációnk szerint a Télapó pezsgővel fogad — a hírek szerint jól szórakozhatnak majd, mert nemcsak a oldal találkozó lányok kelet gyönyörködhetnek, de az eddig profi módon szerepelt békéscsabai TT Divatstúdió csinos manökenjeinek di­vatbemutatójában is, ők az ősz és a tél kollekcióit mutatják be.

A közönség a belépőkön található szavazólappal vá­laszthatja meg az általa leg­szebbnek tartott lányt. Nagy Husszein Tibor főtitkár az élelmiszergazdaság műkö­dőképességének megőrzését hangsúlyozta, valamint a me­zőgazdasági szférában a magántulajdon kialakulását.

Kelet-Magyarország, 1992. december (52. évfolyam, 283-307. szám)

Mindez egy szelekciót hoz létre a tulajdonosi rétegben, hiszen a kis egységek gazdái később újraegyesülnek. Bőd- zás Árpád, a megyei választ­mány elnöke a megyében lévő mezőgazdasági átalakulásról szólt. A résztvevők ezután a közelgő kongresszus elé kerülő dokumentumot vitatták meg, s tettek javaslatokat a szövetség vezetőinek.

Diabetes konferencia Záhony KM — A cukor­betegek gondjairól, az aktuális kérdéseiből, a diabetes-klubok feladatairól és szerepéről lesz szó azon a tanácskozáson, amelyet december 3-án a zá­honyi MÁV Művelődési Köz­pontban tartanak.

Kelet-Magyarország, A megbeszé­lés több mint két óra hosszat tartott.

A délelőtt kor kezdődő rendezvény fővédnöke Surján László népjóléti miniszter, előadói szintén neves szakem­berek. A Keresztényde­mokrata Néppárt mellett mű­ködő gazdasági szervezetnek megyénk az egyik fontos bázisa. A hétvégi fórumon az elmaradott térségekről, az idő­szerű feladatokról volt szó, majd választásokra is sor került.

I. Kelet-Európai Scirocco Találkozó | Vezess

Hangsúlyozták: a kamara érdekképviseleti szerv, de pi­acszerzéssel, gazdasági és kereskedelmi partnerek köz­vetítésével is foglalkozik. A közgyűlésen megyénk kép­viselői felvetették: nem volna jó, ha hazánk e keleti megye nélkül lépne be Európába.

Szükség van tehát Szabolcs- Szatmár-Bereg valódi gazda­sági felzárkóztatására. A ka­mara felvállalta: minden tőle telhetőt megtesz az etikusabb gazdálkodás és kereskedés érdekében.

A fórumon kilenctagú or­szágos elnökséget választot­tak.

Hírek I. Kelet-Európai Scirocco Ezúttal a Szelidi - tóhoz hívták össze a Volkswagen márka szimpatizánsait, a már klasszikus "der See ruft! Kelet-Európai Scirocco Találkozó A találkozó egyben az első olyan kezdeményezés, mely a kelet európai Scirocco tulajokat próbálja felrázni. Meglepően a lengyel fauvések igen pozitívan fogadták a hírt, több autóval, nagy bandával érkeztek, és már a Felvonulási téren elkezdték a hangulatgyártást.

Az elnökség tagja lett dr. Mónus Istvánná nyíregyházi vállalkozó és Seres Antal, a kamara megyei szervezetének elnöke.

10 Hely A Bolygón, Amit A Tudomány Nem Tud Megmagyarázni

Sícipőbetét Kallóból Közel egy éve, hogy munkakapcsolat létesült az olasz Nordica cég és a nagykállói Szociális Foglalkoztató Üzem között sícipőbetétek gyártására.

Most ahhoz a pillanathoz érkezett az üzem, hogy modellváltást kell végrehajtani. A világhírű cég téli sporteszközeit Eu­rópán át Japántól Amerikáig ismerik, solo szülő találkozó a munkában, ha egy kis mértékben is, de részük van a nagykállóiaknak.

oldal találkozó lányok kelet

Elek Ehe. Jó hír. A vállalat szakembe­rei bíznak benne, hogy a több évi aszály okozta visz- szaesés után újra sikerül a vállalkozókat megnyerni a nagyobb termelésre. A harminchat fővel tevé­kenykedő szervezet heti 40 órát szolgál, s főként éjjel.

A lakossággal és a rendőrséggel jó a kapcsolatuk, igénylik munkájukat. Minden bizonnyal a pol­gárőrségnek is jelentős sze­repe van abban, hogy Nyírbá­torban az idén eddig az elmúlt év hasonló időszakához képest 25 százalékkal csökkent a bűncselekmények száma, s egyre több ember van azon a véleményen, hogy az esti, il­letve az éjszakai órákban is nyugodtan közlekedhet az utcán.

oldal találkozó lányok kelet

Somogyi János, a szervezet vezetője többek között el­mondta, továbbra is a közrend és közbiztonság javítását, a bűncselekmények megelőzé­sét, a jelzésadást, valamint a rendőrséggel való közös szol­gálatot tekintik fő feladatuk­nak. Az eredményességük fo­kozásához, egyebek mellett, adó-vevő rádióra és pénzügyi támogatásra lenne szükségük.

oldal találkozó lányok kelet

Továbbra is szövetkezet Nyíregyháza KM - D. A közgyűlés résztvevői elfogadták az új alapszabályt, megválasztották találkozz új emberekkel göppingen igazga­tóságot és a felügyelő bizottsá­got.

Spisák Istvánnak, a koráb­bi elnöknek az igazgatóság el­nökeként továbbra is bizalmat szavaztak.

Olvassa el is