U30 egységes párt saarland

Minden oriziíg munknü. Ctőlt a Jtiuatai.

A ka- múlté. M e g h ú z t á k proletariátus u30 egységes párt saarland diktatúrájának u30 egységes párt saarland szüksége leje felett a l é l u30 egységes párt saarland k h a r a n g o t s a j á t b ű n e i : a termelés a n a r - hosszú idők Mkésziiteteire ahhoz, hogy a dolgozó proc h i á j aa k i z s á k m á n y o l á s e g y r e élesebb j e l e n t k e z é s eletárság számára megteremtse mindazokat a vívmám a r a k o d á s a piacokért é s az imperialista h á b o r ú.

társkereső borkum

A rak- nyokat, amelyek dolgozó éleiének és egészségének vét á r a k ü r e s e ka termelés elzüllött, a z élelmezés a töngegek delmére szükségesek. A p r ó l é k o s r o f o r m o kkis a l a m i z s n á k n u30 egységes párt saarland m a világ proletárjai már nem részletreformokrért küzdeh a s z n á l n a k : a kapitalizmus betegségei gyógyíthatatlanok. I n g a d o z v aerőtlenül áll az egész világon és ségek v é g l e g e s eltörléseért. A mai nemzetközi forradalmi a proletariátusnak soha nagyszerűbb alkalma nem napon mi, m a g y a r proletárok, felcsigázott r e m é n y s é g g e l é g ő kínálkozott megdöntésére és a szocializmus megvaló- v u g y a k o z á s s a l tekintünk minden o r s u30 egységes párt saarland á g d o l g o z ó proletársítására, mint ezen világtörténelmi májuson.

Május elsején minden m á j u s elsején, hogy az orosz testvérekkel együtt a vinemzetek minden proletárjainak vallomist kell tenniök lág népeinek élén halad.

Örömtől és b ü s z k e s é g t ő l suarról, hogy valóban nemzetköziek és valóban forra- g á r z ó arcol kiáltjuk a világ proletárjai felé: m U m e g t e t t ü k dalmiak. A z é r th o g y m e g l á s s a az egész erővel, e l s z á n t u30 egységes párt saarland folytassuk hátalmát minden országban végf ö l d k e r e k s é g proletárság«, h o g y halálos r e t t e g é s f o j t o g a t j a amig a burzsoázia képpen megsemmisíti a mindenütt diadalmasan előa világ kizsákmányolóit é s a z örök felszabadulás fiatal lány keresi lakás nyomuló forradalmi eszme.

Az idei május elseje Magyarországon a proletdr- relmek k ö z ö t u30 egységes párt saarland h á b o r ú n a k és békének n y o m o r ú s á g o s nagy ság diadalmas felszabadulásának örömünnepe, miután n a p j a i b a n e g y f o r m á n tűrtek é s s z e n d e d t e kmilyen akkor, ha egyet akarunk.

A z idei m á j u s erőt képviselünk minden érték alkotója, a mi erőnk nélkül a nap is elelsejében bontakozik ki az e g é s z o r s z á g o s z t a l y t u d a t o s Ha elszántaiig Ez a május elseje, a mai, feleílheilen napja lesz a rabságából felszabadull m a g y a r proLlársngnak. Május elsejét eddig is Ünnepeltük, de az ünnepet lánccsörgés riasztotta meg és a friss tavaszi pázsiton vérnyomok piroslottak.

A mi kezünkön csörgött a lánc és a vér belölünk csorgott. Ünnep é s seregszemle: ez május elseje; a m a g y a r proletárság gigászi demonstrációja arról, h o g y egységes és legyőzhetetlen.

Május elsejének ez a Jelentősége és ennek a célnak áll s z o l g á latába minden, nő keres az ember, hogy a munka ez á felszabadult pijoletárság l e g n a g y o b b napja, j i o g y Nagykanizsán wllyen méretűnek Ígérkezik ez a történelmi Jelentőségű ünnep, amelyen minden proletárnak étt kell lennie, — arról az alábbi részletek számolnak b e : Délelőtt.

Második zenekar útiránya Erzsébet?

nő keres férfit mariee tunisie

Negyedik zenokar útiránya Kiskanizsa. A vasutas és mozgópost-ás szakszervezet a vasútállomásról, a többi szakszervezet, női szabadszervcset. Gyülekező« után az össze» szakszervezetek zenoszó mollett az Erzsébet térről a város főbb utvonalain, úgymint; Rozgonyi, Sugár, Csengery, Szemere, Kazincy és Fór uton át a városház elé vonulnak, IÍOI fél 11 érakor ünnepi szónokok fogják a proletártostveroknok a nap jelentőséget méltatni. Az iljusági ünnepély műsora: l. Alkalmi szavalat népiskolai tanulótól.

Ünnepi beszéd tartja Földes Miklós tanügyi biztos elvtárs. Internacionálé ének. Alkáimi szavalat hIreáliskolai tanulótól. Alkalmi szavalat polgári iskolai tanulótól. Délután 3 órai kezdettei népünnepély a katonaréten. A u30 egységes párt saarland minden érkezó proletár egy pár virslit és sóskiflit, sósperecet kap. A népünnepély csoportosítása: I. Sport csoport: a alreáiiskola növendékeinek tornagyakorlatai, b nagykanizsai Tornaegylet sportszámai és pedig: csapattornászás a nyújtón es korláton, méter síkfutás, magasugrás, sulydobás, távolugrás, diszkoszvetés, rudugrás, footbaílmérkőzés a vasutasok csoportjával, szabadverseny a közönség részére, síkfutás, súlyemelés és kötélhúzásban.

Művészeti csoport. Szobád szmpad.

A jogi személyek jogérvényesítésének elősegítése az Európai Unió és tagállamai jogában

Az ipartestületi dalárda énekszáma; 2. Claramvölgyl Iván szaval.

Wortman Árpád nőimitator. Berghaus Gizi táncol. Török Ferenc ós Heck Frida dialógot ad elő. Gimnáziumi ének és zonekar. Kramer László kuplékat ad elő. Tarantella tánc. IV Torma Pálné szaval. Plander Antal kuplékat ad elő.

flört társkereső

Polgári iskola énekszáma. Lendval René és Szabó Pista tánca. Krammor Bandi monologot. Pálfy Gizi szaval.

A téma szoros összefüggést mutat egyes társa-dalmi érdekek képviseletének és védelmének hatékonyságával nem kormányzati szervek fellépése társadalmi érdekek védelmébenjogpolitikai megfontolássokkal, és költségveté-si, gazdasági kérdésekkel is.

Steiner Manci töröktáncot lejt. Polgári iskolai ifjúság énekszáma. Moshammér Stéfi huszártancot lejt.

Ezen kivül a vasúti dalárda énekszámai. Tükör sátor, igen gazdag programmal. III mulattató csoport.

  • A budapesti egységes hálózat Budapest és környéke betürendes távbeszélő névsora
  • Город еще переживал стадию, так сказать, ферментации и напоминал сейчас гигантский муравейник, в котором грубо поворошили палкой.

Repülő iskola. Marcsa gyere le.

Szamárlovaglás stb. Egész délután zene mellett tánc.

  • Сам факт отсутствия Олвина скрыт быть не может, но вот информация, которую они с Хедроном обнаружили, окажется уничтоженной.
  • Дружественное.

Az erjedő Európa. Jugoszlávia kárára e n g e d m é n y e k e t leninek OlaNzorszrtguak.

Berlin,' ápylis 3 a A Berliner Tagblatt támasztja, hogy azonnal xendeljék el a teljes jelenti Genfből Párisba érkezett jelontéáek demobilizációt, adják megfáz általános amközlik, hogy Wilsoivnak az olasz kormánnyal nesztiát os kössenek annexiómentes békét, való kibékülése küszöbön áll.

VVilson ugyan mely ne legyen egy jövendő háború csirájátávolt tartja magát azoktŐl a tanácskozások- nak tekinthető. Pichon és Lloyd George találtak formuFegyveres ö s s z e ü t k ö z é s a lakósság és cseh lát, a«iiely Jugoszlávia terhére bizonyos engedmónykot tesz Olaszországnak ós amelyek c s a p a t o k k ö z ö t t.

reserves folyt. telek

A jugoszlávok offenBudapest, április 30, A Magyar Távirati zívája a német-osztrákok ellen valósai nülcf: Iroda jelenti: A tót földnek a cseh imperiaezzel a ténnyel függ össze. Fellőhető, hogy lizmus állal megszállott területoin feltartózOlaszország megkapja Fiumét s ezért Ju- tathatatlanul terjed a kommunista forradalmi goszláviát német-osztrák területekből kárpó- mozgalom.

Nyiti a városában Az ott székelő tolják.

  1. Вполне вероятно, что робот последовал за ним в Диаспар просто как верный, вполне послушный слуга, В таком случае то, что Олвин сейчас намеревался проделать, представлялось в особенности коварным трюком.
  2. A jogi személyek jogérvényesítésének elősegítése az Európai Unió és tagállamai jogában

A izeri cseh parancsnokság 40 legiouárust elfogatott, Béos, április A Neue Presse jelenti: mivel a nép közölt a Tót Vörös Újságot és kommunista' röpiratokat terjesztették otj a cseh Rosenbachtól—-Unterdraulg az egész vonalon megindult a délszláv támadás.

Olvassa el is