Egyetlen megyei stendal. Stendhal VÖRÖS ÉS FEHÉR

Stendhal Vörös És Fekete Olvasónapló Röviden

Uploaded by

A szerző hiába kér elnézést az olvasóközönségtől, a közzététel puszta ténye rácáfol állítólagos szerénységére. Jobban teszi, ha rábízza magát olvasóinak igazságosságára, türelmére és tár- gyilagosságára. De a jelen mű szerzője főleg erre az utóbbira tart számot.

Franciaországban gyakran hallott igazán francia írásokról, nézetekről és érzésekről, ezért joggal tart tőle, hogy ha olyannak mutatja meg a tényeket, amilyenek a valóságban, és csakis a mindenütt igaz érzések és nézetek iránt tanúsít tiszteletet, kihívja maga ellen azt az elfogult szenvedélyt, egyetlen megyei stendal már egy idő óta erénnyé magasztosítanak, noha ez ugyancsak vitatható.

Csakugyan, mi lenne a történelemből, az erkölcsből, sőt a tudományból és az irodalomból, ha igazán németté, igazán orosszá vagy olasszá, igazán spanyollá vagy angollá kellene válnia, mihelyt átkelünk a Rajnán, a hegyeken vagy a La Manche csatornán?

Mire véljük ezt a földrajzi felfogást vagy igazságot? Ha azt tapasztaljuk, hogy ilyenféle kifejezéseket, mint igazi spanyol önfeláldozás, igazi angol erények, komolyan alkalmaznak külföldi hazafiak beszédeiben, ideje volna már bizalmatlanul fogadni ezt az érzelmet, amely máshol is hasonlókat szít. Konstantinápolyban és minden barbár népnél olyan téboly ez a haza iránt egyetlen megyei stendal vak és elfogult részrehajlás, ami vért egyetlen megyei stendal a művelt népeknél pedig valami kényes, szerencsétlen, nyughatatlan hiúság, amely odáig van, mihelyt a legkevésbé is megsebzik.

Stendhal jegyzete. Következésképpen a szerző ebben az új kiadásban mindenekelőtt arra törekedett, hogy gondolatait világosan fejezze ki. Elmondta, miként jutott e gondolatokra; írt egy előszót, egy bevezetést, mindezt a világosság kedvéért; ennyi igyekvés ellenére sem lesz a Corinne3 száz olvasója közül négy, aki ezt a könyvet megérti.

...és ez történt még a mai napon

Jóllehet a szerelemmel foglalkozik, ez a könyvecske nem regény, s főleg nem oly szórakoz- tató, mint egy regény. Nem egyéb, mint az őrültség egy Franciaországban nagyon ritka fajtájának pontos és tudományos leírása.

Az illedelmesség napról napra növekvő hatalma úgy kívánja, nem annyira erkölcseinek tisztasága, mint inkább a nevetségességtől való félelem következtében, hogy a kötet címéül választott szó egymagában való kiejtését kerüljük el, s ha ez mégis megtörténik, hatása többnyire megbotránkoztató. Nem kerülhettem el e szó hasz- nálatát, de úgy gondolom, egyetlen megyei stendal tudományos ridegsége minden efféle szemrehányás ellen megvéd. Ismerek egy-két követségi titkárt, akik, ha visszatérnek Franciaországba, megerősíthetik az elmondottakat.

Addig is mit mondhatnék azoknak, akik tagadják az elbeszélt tényeket? Arra kérem őket, ne méltassanak figyelemre.

Welcome to Scribd!

Elbeszélési formámat könnyűszerrel egotizmusnak minősíthetik. A szúnyogok és a moszkitók egész utamon gyötörtek, s három napig a jobb szememmel nem láttam.

E nevezetes szédülésről kapta a nevét egy különös tünetegyüttes, a Stendhal-szindróma.

Megbocsátják, ha gyakran használja az én, az engem stb. Crescenzi hercegnő ezt mondta nekem Rómában Egy nap Berlinben láttam a szép L.

Mivel azonban sokkal inkább kíváncsi, mintsem lobbanékony, soha a legkisebb kalandba sem bonyolódott bele, és semmi olyan érzést nem élt át, amit érde- mes volna elbeszélni. De ha feltételeznénk, hogy büszkesége tartja vissza az ellenkező tények megvallásától, büszkeségénél is nagyobb gőgje megakadályozta volna, hogy érzéseit kinyo- massa, és kötetenként hat frankért árulja, mint azok, akik még életükben kiadják emlékira- taikat.

A szerző midőn ben itáliai és németországi erkölcsi útleírásának lenyomatait javítgatta, kéziratával, melybe naponta jegyezte fel élményeit, s mely a szerelemnek nevezett lelki betegség valamennyi fejlődési egyetlen megyei egyetlen megyei stendal részletes tárgyalását tartalmazza, oly vak tisztelettel bánt, amiként egy XIV. A második előszó májusában. A harmadikról Romain Colomb, Stendhal unokaöccse és műveinek első gondozója megjegyzi, hogy Valahányszor egy-egy homályos részletre bukkant, s az igazat meg- vallva ez nemegyszer megtörtént, mindig az volt a meggyőződése, hogy mai énje a hibás.

Oly mértékben tisztelte az eredeti kéziratot, hogy több olyan részletet is kinyomtattatott, melyeket már maga sem értett.

A realista és naturalista epika jellemzői. Balzac és Stendhal

Aki a közönség kegyeire pályázik, nagyobb őrültséget nem is követhet el; ámde a szerző, aki hosszú utazások után látta viszont Párizst, azt hitte, hogy sikert lehe- tetlen elérnie, ha meg nem alázkodik az újságok előtt. Nos, ha az ember már rászánja magát ilyesmire, jobb ha mindjárt a miniszterelnök előtt alázkodik meg.

buzzfeed flört

De mivel az, amit sikernek neveznek, szóba se jöhetett, a szerző saját kedvtelésére úgy tette közzé gondolatait, amint fel- merültek benne. Így cselekedtek hajdan a görög filozófusok is, akiknek gyakorlati bölcsessége a szerzőt oly rajongó bámulatba ejti. Évekre van szükség, hogy valaki behatolhasson az olasz társaság belső életébe.

Nem lehetet- len, hogy én voltam ebben az országban az utolsó utazó.

Stendhal VÖRÖS ÉS FEHÉR

A karbonáro mozgalom s az osztrák betörés után ugyanis aligha lesz idegen, akit barátként fogadnak be e régente oly csapongó örömtől hangos szalonokba. A műemlékeket, az utcákat s a városok köztereit bárki megszem- lélheti, a társaságot viszont már nem, mert az idegen mindig félelmet kelt: a lakosok kémnek tartják, vagy azzal gyanúsítják, hogy nem veszi komolyan az antrodocói győzelmet, s kigú- nyolja az országban elkerülhetetlen hajbókolásokat, melyek az egyedüli védelmet nyújtják az uralkodót körülvevő nyolc vagy tíz miniszter és kegyenc üldözései ellen.

Igazán szerettem a lakosságot, s az igazságról magam győződtem meg.

ingyenes társkereső iroda svájc

Olykor megesett, hogy tíz hónapig egy- folytában egyetlen francia szót nem ejtettem, s ha nem törnek ki zavargások, s nincs a karbo- náro mozgalom, sohasem tértem volna vissza Franciaországba. A jókedélyt mindennél többre becsülöm.

Habár mindent elkövettem, hogy tisztán és világosan írjak, csodát tenni mégsem tudok: a süketek hallását, a vakok látását nem adhatom vissza. Így aztán a nagy pénzek és vaskos örömök emberei, azok, akik százezer frankot kerestek az előző évben, ha könyvemet kézbe veszik, legjobb, ha azonnal becsukják, különösen a bankárok, gyárosok, tisztes iparosok, azaz kiváltképpen a pozitív gondolkodásúak.

 • STENDHAL: VÖRÖS ÉS FEKETE
 • CLS Stendhal - A Szerelemrol, Napoleon Elete | PDF
 • Stendhal VÖRÖS ÉS FEHÉR - PDF Free Download
 • Ha nem volnál jóakaratú s nem fogadnád szívesen azokat a figyelemreméltó személyeket, akiknek szavait és tetteit bemutatom neked, ha nem bocsátanád meg az írónak a hév és a lendület, az erkölcsi célzat s más egyebek hiányát, nem tanácsolnám, hogy belekezdj történetembe.
 • IRODALMI BABONÁK | Liget Műhely
 • Emberek tudják beszélgetés téma
 • Keresek guineai nő esküvő
 • Idézetek a pénzről (76 idézet, oldal 2) | Híres emberek ídzetei

Sokkal kevésbé érthetetlen ez a könyv azoknak, akik börzén vagy sorsjegyen nyertek komolyabb összegeket. Egészen másként vélekednek az ilyenféle időpazarlásról azok, akik kétezer munkást fizetnek ki hetenként; szellemük szüntelenül hasznos és kézzelfogható dolgokra irányul.

Az álmodo- zót, akiről beszéltem, gyűlölnék, ha idejükből futná, s örömest választanák tréfáik céltáblá- jául. A milliomos iparos ugyanis homályosan megérzi, hogy az ilyenfajta ember egyetlen gondolatot többre becsül egy zsák ezerfrankosnál. Nem ajánlom könyvemet annak a szorgalmas fiatalembernek sem,4 aki ugyanabban az évben, melyben a nagyiparos százezer frankot keresett, elsajátította az újgörög nyelvet, s oly büszke, hogy máris az arab tanulására gondol.

Kérem azokat, akik nem voltak boldogtalanok képzelt vagy egyetlen megyei stendal hiúságtól idegen okok miatt, s rendkívül restellnék, ha történetüket terjesztenék a szalonokban, ne üssék fel ezt a könyvet.

Account Options

Afelől is bizonyos vagyok, hogy azoknak a hölgyeknek sem fogok tetszeni, akik ugyanezek- ben a szalonokban szakadatlan szenvelgéseikkel szereztek megbecsülést. E hölgyek nemegy- szer oly jóhiszeműek, s a kétkedés annyira egyetlen megyei stendal őket, hogy midőn számot vetnek lelkiálla- potukkal, már maguk sem tudják, vajon amit éreztek, őszinte volt-e, vagy színlelt. Mi jogon ítélkezhetnének ezek a hölgyek igaz érzések leírásáról?

 1. Látták: Átírás 1 A realista és naturalista epika jellemzői.
 2. Egyetlen corona berlin
 3. Társkereső ámor véleményt
 4. Találkozások az egyedülállók online

Sok finom és ritka érzést írtam le, a pozitív gondolkodásúak szemében homályosakat. Mit is tehetnék, hogy világos legyek a szemükben?

Tömegesen és nagy erővel rohanták meg az édes percek, a vergyi erdő emlékei. Minden simán, előírásszerűen ment; Julien mesterkéletlen és egyszerű volt.

Talán arról számoljak be, hogy egy értékpapír ötven centime-mal emelkedett, vagy arról, hogy megváltozott a kolumbiai vámtarifa? Képzeljünk el nagy palatáblán egy krétával rajzolt, meglehetősen bonyolult mértani ábrát; nos, ezt a mértani ábrát fogom megmagyarázni! Ennek azonban az a feltétele, hogy az ábra már egyetlen megyei stendal legyen a táblán; én magam nem rajzolhatom fel.

Mások szemében legfeljebb kérdőjel vagyok.

Ez a lehetetlen feltétel az oka, hogy oly nehéz a szerelemről mást, mint regényt írni. Ennek az érzelemnek filozófiai vizsgálatához nem elég az olvasó értelme, látnia is kellene a szerelmet. De hol látható a szenvedély?

kislemez nördlingen

Ez a homályosságnak egyik oka. Soha nem fogom kiküszöbölhetni. A szerelem olyanforma valami, mint az égen a tejút, csillogó tömeg ezer meg ezer kis csillag- ból, melyek közül nem egy maga is ködfolt.

 • Kockázatos műélvezet - Stendhal-szindróma | Magyar Narancs
 • Stendhal Vörös És Fekete Olvasónapló Röviden
 • A realista és naturalista epika jellemzői. Balzac és Stendhal - PDF Free Download
 • Álló indirekt tároló elektromos fűtőbetéttel Wednesday, 11 August Stendhal: Vörös és fekete by Lili Pócsik A történetből ben A Berthet-ügy címmel Jean Prévost megjelentetett egy regényt, amelynek a végén egy Marignyné nevű asszony könyvet ajándékoz Michoud-nénak.
 • Szerelmes férfi hangja
 • Kislemez spreewald

Az irodalmi művek mintegy négy-ötszáz apró, nehezen felismerhető, egymást követő érzésről számolnak be, ezek alkotják ezt a szenvedélyt. Ámde ezek az érzések a legdurvábbak, s a szerzők egyébként is egyetlen megyei stendal egyetlen megyei stendal a lényegest a lényegtelennel.

E könyvek közül a legsikerültebbeket, az Új Héloïse-t, Cottin asszony regényeit, Lespinasse kisasszony Levelei-t s a Manón Lescaut-t Franciaországban írták, tehát olyan helyen, ahol a szerelemnek nevezett palánta szüntelenül retteg a nevetséges- ségtől, s elfojtják a nemzeti szenvedély, a hiúság követelményei, s így sohasem éri el teljes szárba szökkenését.

Olvassa el is