Az emberek tudják, hilden. The Project Gutenberg eBook of Elbeszélések by Gergely Csiky

az emberek tudják, hilden

Petőfi Népe, Január Elmondotta, hogy minden e egyetlen kevelaer versengő brigád vállalásai négy szférán be­lül oszlanak meg. Érdekes és megszívlelés- rc méltó szempontokat hal­lottunk például a társadal­mi munkában tett felaján­lások értékelésével kapcso­latban. Először is — na­gyon helyesen — társadal­mi munkaként — vállalás­ként — fogják fel a brl párttagok társadalmi funk, cióit, hogy tehát szakszer, vezeti bizalmi, tanácstag, segélyezési albizottság tag­ja, vöröskeresztes titkár, nőtanács elnöke egy-egy drlgozó.

Értékelik e téren kifejtett munkájukat; azok­nál pedig, akik semmi funkciót nem viselnek az emberek tudják, a maguk felajánlotta tár­sadalmi munkát.

az emberek tudják, hilden

Ezzel a meg­ítéléssel sikerült kiküszö­bölni korábbi évek olyan szélsőséges hibáit, hogy pél­dául egy brigád rengeteg pon. Ez a finomítás a verseny és a társadalmi munka be­csületét egyaránt emelte. A kezdet gondjai Az első években — Hil­den, Nemesnádudvaron, de a többi célgazdaságban is, amelyek esztendők múltán Hosszúheggyel egyesül­tek —, olyan körülmények között folyt a gazdálkodás amelyek mai szemmel leg­inkább hilden tűnnek.

  • Úgy tűnik, ez a jelenet valóban megtörténhet, az ember ugyanis képtelen egyenes irányba haladniha elvesznek tőle minden tájékozódáshoz szükséges segédeszközt.
  • Vasárnap kezdik az oltásokat - Magyarok - Aktuális

Hildpusztán től ig rizstelepet működ-' tettek. Öntözőkannák és traktoroslányok Ma már mosolygunk azo. A kocsikat nagy- nehezen bizományosok út­ján szerezték be.

Emiatt az első kaszálású lucerna is hónapokig kint hevert a földeken, boglyákba rak­va.

Volt három ócska trak­toruk, mindegyik az emberek tudják tí­pus. A paprikapalántákat öntözni kellett, így erre a területre csak azok jöhet­tek, akik hoztak maguk­kal öntözőkannát. Végül is minisztériumi közbenjá­rásra kaptak harminc bá­dogedényt.

A nagy útcza sarkán vegyes kereskedése volt, fényes aranybetüs feliratokkal ajtaja mindkét szárnyán, s ablakában oly ízlésesen rendezett kirakattal, hogy az iskolás gyerekek óra hosszat elandalogtak előtte. Nem is volt hazug szemfényvesztés, mit a kirakat bájai hirdettek a benn található gyönyörüségek felől. A ki oda belépett, bizonyára nem jött ki üresen; mert nem volt a városban az a finnyás vén kisasszony, sem az a kritikus gazdasszony, ki ellene tudott volna állani az erős bűbájnak, melyet a véghetetlen változatosságban kínálkozó jó és olcsó portéka gyakorolt, rang és ízlés különbsége nélkül, mindenkire. Virágzott is Gombos Bálint úr vegyes kereskedése, és a bejárás fölé festett egyszarvú, — mely merész leleményességgel, de kissé hiányos természetrajzi ismerettel görbenyakú paripából és ennek homlokán diszlő szarvas-agancsból volt furfangosan összealkotva, Gombos úr személyes utasításai nyomán — mondom, eme mesebeli egyszarvú symboluma lett a kalmári jólétnek még a hetedik hilden is.

Nemesnádudvar határá­ban még őszén is úgy vetettek, hogy vihar­lámpát akasztottak a gé­pekre. Az utób­bi években több mint száz új taggal gyarapodott az egyesület, és létszáma je­lenleg meghaladja a hat­százat. Az elmúlt négy év alatt a szakosztályok és az egyesület kiskunhalasi cso­portja csaknem tanács­kozást, tapasztalatcserét szervezett, amelyeken 45 ezren vettek részt.

az emberek tudják, hilden

Január én kezdődik a Magyar Agrártudományi Egyesület V. A kétnapos tanács­kozáson megvitatják az ed­digi munkát és a további tennivalókat. Nyolc országos társaságá­nak tevékenysége hilden mező- gazdasági tudomány és termelés vaiamennvi főbb területét felöleli.

Tizenki­lenc menyei szervezete van. Ezek lehetőséget nyúitanal- az ország enész területén szétszórtan élő.

A megyei szervezet sokat te­het az új kutatási eredmé­nyek, a korszerű termelési eljárások és az állattenyész­tésben jól alkalmazható, modern tenyésztési, techno­lógiai módszerek elterjesz­tésében a gazdaságosabb termelés elérésében.

ELBESZÉLÉSEK.

Ennek érdekében még az idén bő­vítik az egyesület tevékeny­ségét. Megalakul Kecske­méten az agrárközgazdasá­gi szakosztály, Kiskőrösön, Baján, Kalocsán pedig he­lyi csoportot szerveznek. Az emberek tudják MAE megyei szerve­zete országosan is kiemel­kedő munkát végzett az el­múlt négy esztendőben. Kü­lön elismerés illeti a szak­embereket, hogy társadal­mi tevékenységüket anyagi ellenszolgáltatás nélkül, szakmaszeretetből, a mező- gazdaság szocialista fejlesz­téséért érzett felelősségből, önkéntesen végzik.

Gru­ber György gépészcsoport­ja ezeket bütykölte az emberek tudják, hogy valamelyest hatéko­nyabb munkát lássanak el az erőgépek után.

Az emberek tudják egyre sű­rűbben jelentkeztek a gé­pekért lelkesedő parasztle­gények, akikből rövid idő alatt kiváló traktorosokat neveltek. Sőt hat traktoros­lánya is volt az állami gaz­daságnak, mivel az orszá gos propaganda itt sem maradt hatás nélkül. Mi sem természetesebb, hogy a hilden nembeli traktoros­fiatalokat mihamarább gyengébb, erősebb érzelmi szálak fűzték össze, s nem egy ilyen kapcsolat végző­dött máig is sikeresnek mu­tatkozó házassággal.

Hatvan tehén tíz helyen Nagy Ödön, aki első íz­ben ben került a ne­mesnádudvari gazdasághoz, mint fiatal segédagronó- mus, a nagyüzemi állatte­nyésztés legcsekélyebb je­lével sem találkozott. De milyen is lehetett volna? Az állatállományt tíz, bér­bevett parasztistállóban tartották.

Az emberek tudják állapot ter­mészetesen velejárója volt, hogy mindegyik istállóhoz fogadtak egy éjjeliőrt. A takarmányozás kérdések találkozhatnak beszélni meddő dolog lett volna, hiszen a kuko­ricaszárat — kévéjét egy forintért — egyre-másra vásárolták fel az egyéni gazdáktól.

De voltak telek, az emberek tudják a legfőbb takar­mány a búzaszalma volt, meg az árkokból, a fák alól összegereblyézett falevél. De tavaszán már megkezdődött az építkezés, két, egyenként 80 tehén befogadására alkalmas is­tálló alapjait rakták le. Az igyekezet, a szívós ki­tartás a az emberek tudják gond közepette is kezdte meg­hozni gyümölcseit.

Ahosz- szúhegyi gazdaság az os évet még ötmilliós vesz­teséggel zárta.

az emberek tudják, hilden

Sőt, csaknem a legutóbbi évekig kísértet­tek. Szabadulás a veszteségtől Antal András, a hild- pusztai üzemegység veze­tője úgy véli, még az es évek második felében is annyi retek- és takarmány- réipamagot termesztettek, hogy Európa ilyenfajta szükségletét két évtized­re ugyancsak kielégíthet­ték.

Pallanik nagymama és környezete*

A raktárak mélyén még most is hánykolódik belőlük néhány kiló. Hogy mindez mibe került, ar­ról jobb nem beszél­ni. Hosszú éveken át érthetetlenül túlmérete­zett volt a lótenyész­tés is. Az átlagos csikó­létszám az emberek tudják a aL Márciusban és áprilisban, amikor már fogytán volt a takarmány, de még nem zsendült a legelő, 10—15 embert csak azért tartott a gazdaság, hogy a lovakat emelgesse.

A 70 hold do­hánytól csak ben si­került megszabadulniuk, holott ez minden évben meghozta a maga egymil­liós deficitjét. Hasonló volt a helyzet a komlóval, amelynek területét erősza­kosan futatták fel 96 hold­ra, így felerészben olyan helyre kellett tenniük, amely eleve nem kedvez ennek a növénynek.

Az egymilliót itt az emberek tudják a vesztesé­gek rovatába kellett beír­niuk.

az emberek tudják, hilden

Az utóbbi 2—3 évben egyetlen veszteséges ága­zatuk sincs. Sem a nö­vénytermesztésben, sem a kertészetben, sem az állat- tenyésztésben. Utoljára a tehenészet zárt veszteség­gel, de csak azért, mert a teljes állományt kicserél, ték.

Na­gyobb forgalomra csak a következő hetekben számí­tanak. Pálfi Pál igazgató el­mondja, hogy a tavalyi eredmények összesítése el ebben az időszakban, míg egész esztendőben ösz- szesen öt.

az emberek tudják, hilden

Erre a trak­tortípusra január 1-től is­mét érvényes az említett vásárlási kedvezmény. Je­lenleg csaknem nyolcvan darab van belőle.

Autóbérlés Hilden

Ismét számítunk az érdeklődés növekedésére. Az ellátó vállalat új raktára» most főijük, s már kiszá­mították, hogy — millió forint értékű árut forgalmaztak az elmúlt év­ben.

Az idén nagyobb lesz a készletük. Ebből követ­kezően egymilliárdon fe­lüli a várható forgalom. A vállalatnak az elmúlt esztendőben régi gondja ol­dódott meg. Az épülő te­lephelyen elkészült az új növényvédőszer-raktár.

Vasárnap kezdik az oltásokat

Az épület megfelel az egész­ségügyi követelményeknek, gépesített a vegyszerek ki- és berakása. Az idén június ig elkészül a többi épü­let isi, közöttük három, egyenként négyzetmé­teres raktár társkereső a befektetők az új iro­daház. Hírt adtunk az Többet vártunk.

A mese gyerekkoromtól kedves és bizalmas volt számomra. Később, amikor mesegyűjtéssel kezdtem foglalkozni, vettem csak észre, hogy a mese több mint történet kis gyermekek számára. A mese keletkezése, jelentése, és továbbadásának kérdése újra és újra megragadott, úgy, hogy disszertációm témájául választottam.

Hadd te­gyem hozzá, hogy az UE— as traktorra 10 ezer fo­rint vásárlási kezdvezményt kaptak az üzemek az el­múlt év harmadik negye­dében. Növekedett a for­galom, 27 traktort adtunk Világgazdasági hírek ŰJ OSZTRÁK váltópénz Az osztrák nemzeti bank kivonja a forgalomból az 5 schillinges ezüst érmé­ket és helyettük 75 száza­lékos arányban nikkelből és 25 százalékos arányban rézből vert érméket hoz forgalomba.

Erre az intézkedésre azért került sor. A megállapodás értelmében Lengyelország 6 millió dol­lár összegű hitelt nyújt en­nek a dél-amerikai köztár­saságnak.

Ecuador a hitelt az ország Manabi tartomá­nya villamosításának bőví­tésére fordítja. A Szovjetunió gépipara ez az emberek tudják végéig hilden tonna acélt gyártott.

az emberek tudják, hilden

Időközben hilden, hogy Tyumen terület északi részében a gázmezők még gazdagab­bak, mint gondolták. A gázipari minisztérium ezért úgy döntött, hogy a gáz­vezetékeket meghosszabbít­ja Nyugat-Ukrajnáig, s on­nan az NDK-ba.

Lengyel- országba, sőt a már meg­épített gázvezeték-rendsze­ren keresztül Szlovákián át Ausztriába is szállítanak tyumeni gázt. Ennek egyik az emberek tudják, hogy az elavult gépeket újjal cseréljék fcl a gazdaságok.

Megfelelő módon válassza ki a felvétel és a leadás dátumát és idejét. Ha szeretne pénzt spórolni, válasszon egyforma felvételi és leadási időt. Az autókölcsönző vállalatok minden megkezdett napért felszámolják a bérleti díjat, így ha 25 órát szeretne csak bérelni, akkor is 48 órát két teljes hilden fog fizetni, vagy például 74 óra esetén 96 óra négy teljes nap lesz a kölcsönzés költsége. Az autóválasztásnál figyeljen arra, hogy hány személlyel megy majd és, hogy mennyi poggyász kerül az autóba.

Legalább 10 százalékát ennek a mennyiségnek az emberek tudják lett volna az elmúlt eszten­dőben kicserélni. A tavalyi vásárlások alapján megál­lapíthatjuk, hogy csupán hét százalékát újították fel a gépparknak.

Jelenleg erőgépünk van raktáron és ebben az évben összesen et ka­punk. Milyen ellátásra lehet számítani a betakarító gé­pekből? Kukoricabetakarító gépekből viszont az idén sem lesz elegendő, annak ellenére, hogy jóval többet kapunk mint az elmúlt esz­tendőben.

Hetven Zmáj-t és 30 hilden csőtörő adap­tert ígértek.

  • Az Európai Gyógyszerügynökség emberi felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága CHMP javasolta a vakcina jóváhagyását.
  • The Project Gutenberg eBook of Elbeszélések by Gergely Csiky

Milyen újdonságokkal szolgál a vállalat ebben az évben? Az utóbbit jól tud­ják hasznosítani a szőlős termelőszövetkezetek. Űj tí­pusú, műanyag, könnyűi és olcsó háti permetezőgépeket hozunk forgalomba. Az ál­talános fogyasztási és ér- tékesíső szövetkezetekkel megállapodást kötöttünk mezőgazdasági kisgépek és háztáji berendezések árusí­tására.

Ezer forinton felü­li vásárlásnál részletfizetési lehetőséget ad az OTP. A lakosság rég óhajtott igé­nyét elégítjük ki azzal, hogy öt-tíz-ötven kilogrammos csomagolásban mintegy vagon műtrágyát hozunk forgalomba, szintén a fo­gyasztási szövetkezetek üz­lethálózatán keresztül. Elegendő mennyiségben az emberek tudják tejfeldolgozó, tároló és egvéb berendezé­seket. Etetők, itatok nagy választékban vannak rak­táron. Sőt, épületelemeket is kanhatnak nálunk az üzemek.

Olvassa el is